Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas

27.11.2015

______________________________________________________________________________

 
Teemaplaneering on kehtestatud  Pärnu maavanema  25.11.2015  korraldusega nr 1-1/15/569.
Planeeritud kõrgepingeliin on osa Eesti ja Läti vahelisest uuest kolmandast ühendusest ning Balti riikide ühtsest 330 kV elektrivõrgust. Kilingi-Nõmme  - Riia suunalise uue elektriühenduse loomine on energeetikavaldkonna prioriteet üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Teemaplaneeringuga luuakse eeldused elektri varustuskindluse suurendamiseks kogu riigis ning ülekandekadude vähendamiseks.
Teemaplaneeringuga on määratud 330 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisel Pärnumaal.
 
Planeeritud 330 kV elektriliini trassikoridor hõlmab Pärnu maakonda läbiva Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini projekteerimiseks ja toimimiseks vajaliku ala Saarde vallas. Tassikoridori (õhuliin koos kaitsevööndi ja puhveralaga) laius on 100 m. Õhuliini ja  mastide täpsed asukohad määratakse ehitusprojektiga. Pärast projekteerimist on 330 kV õhuliini kaitsevööndi laius 80 m ja see ulatub 40 m mõlemale poole liini telge. Trassikoridori pikkus Pärnu maakonnas on 9,5 km, Eestis kokku 13,9 km.
 
Uus kõrgepingeliin tõstab ülekandevõimsust 500-600 MW võrra ja võimaldab võrguga liituda uutel kohalikel elektritootjatel  330 kV õhuliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.
 
Viljandi Maavalitsus koostas samaaegselt Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassiasukoha valiku teemaplaneeringut Viljandimaa osas. Analoogset planeeringut koostatakse ka Lätis riigipiirist kuni Riia TEC-2 alajaamani.
 
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: 1) põhijoonis, mõõtkava        1:100 000, millel on nähtav kogu planeeritud trassikoridor Pärnu ja Viljandi maakonnas ning 2) planeeringulahendus Saarde vallas, mõõtkava 1:20 000, mis on aluseks trassikoridori kandmisele Saarde valla üldplaneeringusse.

 

  1. Planeering

 

  1. Lisad

 

 

 

11.11.2014

______________________________________________________________________________

 

Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV õhuliini teemaplaneeringu ja

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

27. novembrist 2014 kuni 5. jaanuarini 2015

 

 

Pärnu maavanem Andres Metsoja 10.11.2014 korraldusega nr 498 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu  „Kilingi-Nõmme − Riia TEC-2  330kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine Pärnu maakonnas" .

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonna ulatuses alates Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinilt Saarde vallast kuni Abja valla piirini. Sealt edasi kuni Eesti Vabariigi piirini Viljandi maakonnas koostab planeeringut Viljandi Maavalitsus. Analoogset planeeringut koostatakse ka Lätis riigipiirist kuni Riia TEC-2 alajaamani. Kavandatav õhuliin on osa Balti riikide ühtsest 330 kV elektrivõrgust, mille valmimine tagab parema varustuskindluse kogu Eesti mandriosas.

 

Planeeritav õhuliini trassikoridor on laiusega 100 m, sest trassikoridori on kavandatud õhuliin koos kaitsevööndiga ja 20 m laiune puhverala. Trassikoridori asukoht on määratud selliselt, et elamud jäävad trassikoridori teljest vähemalt 100 m kaugusele ja et trass oleks võimalikult sirge. Planeeritava Kilingi-Nõmme – Riia õhuliini trassikoridori  kogupikkus Eestis on 13,8 km, sellest Pärnu maakonnas 9,4 km.

Parima trassikoridori valimisel võrreldi alternatiivseid trassikoridore, mis kõik said alguse Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinilt Saarde vallast. Arutelude ja kohalike elanike poolt esitatud ettepanekute alusel kaaluti Saarde vallas nelja alternatiivi. Kehtestatud teemaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad.

 

Elektriliini rajamine võimaldab võrguga liituda uutel kohalikel elektritootjatel ja hajutada energiatootmist. Samuti on uus elektriühendus oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. Õhuliini ehitamine on kavandatud orienteerivalt aastatel 2017 -  2020.

 

Teemaplaneering koosneb tekstist ja kahest kaardist: põhijoonis, millel on nähtav kogu planeeritud trassikoridor Pärnu ja Viljandi maakonnas ning Saarde valla kaardist.

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi teemaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Piiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

 

Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 27. novembrist 2014.a  kuni 05. jaanuarini 2015. aastal. 

Teemaplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka planeeringu veebilehel aadressil: http://elering.ee/avalikustamine/. Paberkandjal on planeeringumaterjalid kättesaadavad tööpäevadel Saarde vallamajas (Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn)  ja Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu) alates avalikust väljapanekust kuni avaliku arutelu läbiviimiseni.

 

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 5.01.2015) on igal isikul  õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või  elektronpostiga aadressile info@parnu.maavalitsus.ee.

 

Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste ja KSH aruande avalik arutelu toimub 10.02.2015 kell 15.00 Kilingi-Nõmme klubis  (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn).

Teemaplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post: Tiiu.Parn@parnu.maavalitsus.ee

Teemaplaneeringu koostaja on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik Mildred Liinat, tel 6988362, e-post: mildred.liinat@ramboll.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik Eike Riis, tel 6988352, e-post: eike.riis@ramboll.ee

 

Täiendavat infot saab küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik Tiiu Pärn.

 

 

  1. Planeering

 

  1. Kooskõlastused
  2. KSH aruanne
  3. Lisad

 

 
 

 

25.06.2014

______________________________________________________________________________

 

Pärnu  maakonna planeeringu teemaplaneeringu " Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine " eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub  01.07.2014 algusega  kell 17.00 Kilingi-Nõmme Klubis (Pärnu 73, Kilingi-Nõmme).

Teemaplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda alates 22.06.2014 planeeringu veebilehelhttp://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/.

Info Pärnu Maavalitsus, Tiiu Pärn, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee, tel4479761

 

 

 

13.05.2014

______________________________________________________________________________

 

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute  „Kilingi-Nõmme – Riia TEC‑2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

Planeeringu eesmärk on 330 kV elektriliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu ja Viljandi maakondades, et suurendada Eesti elektrienergiaga varustamise kindlust ning luua alus Eesti ja Läti riikide vahelise elektriliini projekteerimiseks.

Planeeringualaks on 330 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamade ühendamiseks vajalik trassi koridori ala. Planeeritav trassikoridor saab alguse olemasolevalt Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliinilt Saarde vallas Pärnu maakonnas ja lõpeb Raamatu külas Abja vallas Viljandi maakonnas Eesti-Läti piiril. Trassi koridori asukoht valitakse variantide võrdluse teel.

Teemaplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatas Pärnu maavanem 03.12.2013.a korraldusega nr 658 ja Viljandi maavanem 04.12.2013.a korraldusega nr 1-1/2013/435.

Teemaplaneeringute koostamise ja KSH läbiviimise korraldajad on Pärnu ja Viljandi Maavalitsused. Teemaplaneeringu kehtestavad Pärnu ja Viljandi maavanemad, kumbki oma maakonna piirides.

Maavalitsuste kontaktisikud:

-      Pärnu Maavalitsus - Tiiu Pärn, 447 9761, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee

-      Viljandi Maavalitsuse Tiia Kallas, 433 0422, tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee

 

Teemaplaneeringute koostaja ja KSH läbiviija Ramboll Eesti AS kontaktisikud:

-      Mildred Liinat, 698 8362, mildred.liinat@ramboll.ee

-      Eike Riis, 698 8352, eike.riis@ramboll.ee

 

Õhuliini arendaja Elering AS kontaktisik:

-      Illimar Vahtras, 715 1384, e-post: illimar.vahtras@elering.ee

 

Planeeringud koostatakse koostöös planeeritava elektriliini trassi koridori jäävate kohalike omavalitsuste, maaomanike, tehnovõrkude valdajate ja teiste huvitatud isikutega.

330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramise näol on tegemist piiriülese koostööprojektiga ning kavandatav tegevus ei põhjusta olulist negatiivset piiriülest mõju. Planeeringute koostamisel ja KSH läbiviimisel tehakse koostööd ja vahetatakse teavet Läti Vabariigi vastavate asutustega.

Lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda 13-27.05.2014:

-      planeeringuportaalis: http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/

-      paberkandjal maavalitsustes, Abja ja Saarde Vallavalitsustes tööpäevadel.

 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringute ja KSH koostamise korraldajatele:

-      Pärnu Maavalitsus: Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu; e-post: info@parnu.maavalitsus.ee

-      Viljandi Maavalitsus: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi; e-post: info@viljandi.maavalitsus.ee

 

Teemaplaneeringute lähteseisukohtade tutvustamine ja KSH programmi avalik arutelu toimub:

28.05.2014 algusega kell 11.00 Abja vallamajas;

28.05.2014 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme kultuurimajas.

 

 

 

5.12.2013

______________________________________________________________________________

 

Pärnu maavanem algatas Eesti ja Läti riiki ühendava kõrgepingeliini teemaplaneeringukoostamise Pärnumaa osas

 

3.detsembril 2013 algatas maavanem Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas" koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Enne planeeringu algatamist sõlmisid AS-i Elering, Viljandija Pärnu maavalitsused koostöökokkuleppe 330 kV elektriliini Kilingi-Nõmme – Riga TEC-2 trassi asukoha planeerimiseks.  Samal ajal koostatakse planeeringut ka Viljandi maakonnas.

Planeeringu eesmärgiks on 330 kV elektriliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas, et luua seeläbi võimalus suurendada kogu Eesti elektrienergiaga varustamise kindlust ning tagada planeerimisseaduse kohane alus elektriliinide projektide koostamiseks. Planeeritav trassi koridor Eestis kulgeb läbi Pärnu ja Viljandi maakonna. Trassi koridori asukoht valitakse variantide võrdluse teel. Planeeringualaks on 330 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala Saarde vallas.

Eesti ja Läti riikide vahelise 330 kV elektriülekandeliini rajamise vajadus on fikseeritud Eesti elektrimajanduse arengukavas aastani 2018. Planeeritav elektriliin on üks suurimaid siseriiklikke infrastruktuuri projekte, mille  valmimisel paraneb oluliselt kogu Eesti mandriosa ning eriti Lääne-Eesti ja Pärnu piirkonna elektrivarustuskindlus. Liini ehitaminevõimaldab võrguga liituda uutel kohalikel elektritootjatel, sh  keskkonnasõbralikel elektritootjatel ning seega hajutada Eesti-sisest energiatootmist. Samuti on uus elektriühendus oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel.

 

Täpsemat informatsiooni planeeringu koostamise kohta on võimalik saada Pärnu Maavalitsuse planeeringute talituse juhatajalt Tiiu Pärnalt 447 9761, tiiu.parn@mv.parnu.ee