Asenduskoduteenuse tegevusloa väljastamine

27.10.16

Asenduskoduteenuse tegevusloa väljastamine

Teenuse üldandmed: Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena..  Asenduskoduteenuse osutamiseks on vajalik tegevusluba sotsiaalhoolekande seaduse § 151 alusel. Asenduskoduteenuse osutamise tingimused ja nõuded teenuseosutajale sätestab sotsiaalhoolekande seadus.

Tegevusloa väljastaja ja loa kehtivusaeg: Asenduskoduteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on teenuseosutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba ja teenust võib osutada kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kelle jaoks asenduskoduteenuse osutamine on põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on asenduskoduteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse. Luba väljastatakse tähtajatult kui loa taotleja ei ole taotluses määranud teisiti.

Loa taotlemiseks vajaminevad dokumendid:

Loa taotlus on võimalik esitada elektrooniliselt läbi majandustegevuse registri (MTR) või e-kirjaga aadressile info@parnu.maavalitsus.ee ja paberkandjal tuues taotluse Pärnu Maavalitsusse aadressiga Akadeemia 2, Pärnu. Tegevusloa taotluse esitamisel tuleb järgid majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusi.

Loa taotlemiseks on vajalik esitada:

1.      Taotlus (peab sisaldama taotleja andmeid, registrikood, juriidiline aadress, kontaktandmed, allkirjaõigusliku isiku nime, teenuse osutamise koha aadress, kui erineb juriidilisest aadressist).

2.      Taotlusesse tuleb märkida isikute arv, kellele soovitakse tegevuskohas teenust osutada.

3.      Esmase taotluse korral tuleb taotlusele lisada teenust vahetult osutavate isikute (lapsehoidjad) kirjalik nõusolek taotleja juurde tööle asumiseks.

4.      Teenuseosutajate tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

5.      Kasvatusalatöötajate haridust  ja esmaabikoolituse läbimist tõendavad dokumendid.

6.      Kui teenust osutatakse perevanema kodus, tuleb lisada eluruumi omaniku nõusolek, perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta, kopsude röntgenuuringu tõend.

7.      Kasvatusalatöötaja tõend karistatuse puudumise kohta tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mis võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise, vara. Ka perevanemaga ühist eluruumi jagava täisealise isiku suhtes kehtivad samad nõuded.

8.      Tõend, et teenuse osutamise koht vastab rahvatervise seaduse alusel kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

9.      Tõend, et teenuse osutamise koht vastab tuleohutusnõuetele.

10.  Kinnitus, et on täidetud lastekaitseseaduse § 20 sätestatud nõuded.

11.  Riigilõivu tasumist kinnitav dokument. Riigilõivu tasudes, palume selgitusse märkida võimalikult täpselt, millise ning kellele väljastatava loa eest riigilõiv tasutakse.

Riigilõivu saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Riigilõivu suurus: 32 eurot

Arvelduskontod:   Swedbank EE932200221023778606

SEB pank EE891010220034796011

Viitenumber:  2900082867

 

Loa väljastamine: Tegevusluba väljastatakse (maavanema korraldus) hiljemalt 30 päeva jooksul kõikide vajalike dokumentide esitamisest alates.

Täiendav informatsioon:

Kaja Rebane

Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tel: 447 9703; 5855 4250

kaja.rebane@parnu.maavalitsus.ee