Andmete muutmine

4.11.15

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Perekonnaseisuasutus teeb rahvastikuregistris muudatusi, kui selleks on  küllaldane alus ja isikute vahel ei ole vaidlusi. Kui isik soovib muuta või parandada enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid, siis peab ta esitama avalduse maavalitsusele. Seadusest tulenevatel juhtudel muudab ja parandab perekonnaseisuametnik registriandmed ametiülesande korras.

 Muudatused tehakse järgmistel juhtudel:

-lapsendamisega muudetakse lapse sünnikandes vanema (te) nime(d) ja lapse ees ja/või perekonnanimi;

-perekonnanimi muudetakse seoses abielu kehtetuks tunnistamisega;

-tehakse kindlaks või tuvastatakse isadust või see tühistatakse;

-perekonnaseisukande ebaõigsus on tuvastatud kohtu korras;

-lapse ema perekonnanimi on muutunud seoses abiellumisega lapse isaga ja eelnevalt on tuvastatud põlvnemine:

-kandeosalise sugu on muutunud

 

Statistilisi andmeid saab muuta nii kohapeal kui ka kodanikuportaaliwww.eesti.ee kaudu.

Teadmiseks…
Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilli`ga kui välislepingust ei tulene teisiti.

Kestvus

Andmete muutmise või parandamise kanne koostatakse mõistliku menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetlemise maksimaalne aeg on 1 kuu.

Hind

Riigilõivuvaba

Õigusaktid

Seaduste tõlked:

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek
Akadeemia tn 2, Pärnu
kabinet 209
E.T.N 8:00-12:00 ja 14:00-16:00
K.-
R. 9:00- 12:00
Vastuvõtul elav järjekord.

Vajaminevad dokumendid

  • Avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldus;
  • dokument, mis tõendab andmete muutmise või parandamise vajadust.

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Tulemus

Andmete muutmise ja parandamise kanne rahvastikuregistris. Avaldajale väljastatakse soovi korral tõend või väljavõte rahvastikuregistrist.
Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

 

Rahvastikuregistri väljavõte on riigilõivu vaba. Korduva tõendi eest tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määras (4 eurot).

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Viide

andmete parandamise ja muutmise avalduse blankett (pdf)

 

Elektrooniline

 

Vajalikud sammud

Oma andmete õigsust rahvastikuregistris saab kontrollida aadressil:http://www.eesti.ee

Vea avastamisel edastada digitaalselt allkirjastatud andmete parandamise ja muutmise avalduse blankett (pdf) ja andmete muutmise alust tõendav dokument maavalitsusele.Rahvastikuregistris puuduoleva Eestis koostatud perekonnaseisudokumendi registrisse sisestamist saab tellida aadressil: http://www.eesti.ee

Statistiliste andmete muutmise teadet saab esitada aadressilhttp://www.eesti.ee/

Vastavalt rahvastikuregistri seadusele on isikul õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel.

Vajaminevad dokumendid

ID- kaart või Digi- ID (pin1 ja pin2)

Tulemus

Kanne rahvastikuregistris.
Avaldajale väljastatakse soovi korral tõend või rahvastikuregistri väljavõte.
Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga.

Väljavõte on riigilõivuvaba.
Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras (4 eurot).
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Viide