Coastal and maritime spatial planning

4.09.14

 

 

 

 

 

 

Projekt „Coastal and maritime spatial planning"

 

Pärnu Maavalitsus koostab Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringut. Planeeringu koostamise eesmärk on määrata maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Mereala kasutatakse juba praegu erinevatel otstarvetel. Merel toimub laevaliiklus, kalapüük, tehnovõrkude rajamine,  samuti kasvab huvi mereala kasutamiseks energia tootmiseks, aktiivseks puhkuseks jne. Erinevad tegevused merel võivad sattuda omavahel vastuollu, sest aktiivne inimtegevus merel võib merekeskkonda kahjustada.  Planeeringu koostamise huvi ja eesmärk ongi erinevate merealade kasutamisega seotud huvide tasakaalustamine.

Mereala planeerimise käigus analüüsitakse olemasolevat olukorda merel, kaardistatakse merealal toimuv tegevus ning selgitatakse välja mereala kasutamisega seotud probleemid.  Seejärel püütakse leida lahendused erinevate inimtegevuste jaotustele merealal, et tagada nii mereala ökosüsteemi kaitse kui ka majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkide täitmine.  Merealade ruumilise planeerimise tulemuseks on muuhulgas ka mere kasutuse ja looduse vaheliste konfliktide vältimine või võimalikult väheseks muutmine.

Planeeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 11.10.2012 korraldusega nr 441. Maakonnaplaneering peab valmima 31. detsembriks 2016.

 

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse Eesti – Läti programmist 2007-2013 (Piiriülese koostöö programm). Projekti on kuus partnerit, projekti peapartner on Siseministeerium.

 

Projekti nimetus - Coastal and maritime spatial planning in Pärnu Bay area in Estonia and coastal municipalities of Latvia (Coastal and maritime spatial planning). http://coastalandmaritime.wordpress.com/

Projekti eesmärk -  viia läbi pilootprojektid, et lahendada erinevate mereala kasutamisega seotud konfliktid ja läbi planeeringu tagada tasakaalustatud mereala kasutus tulevikus Pärnumaa merealal ning parema ligipääsetavuse tagamine, ressursside jätkusuutlik kasutamine merealadel ja maismaal ning kliimamuutustest tulenevate mõjude vähendamine Läti rannikualadel.

Projekti kestvus: 9.07.2012 – 30.06.2015

Projekti eelarve 518 072.29 EUR, sh Pärnu Maavalitsuse eelarve projektis 199920.00 EUR

Projekti toetuse suurus 430 000.00 EUR, sh Pärnu Maavalitsuse toetuse suurus projektis 165933.60 EUR

Toimetaja: MADIS TÄNAVA