6.04.17

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

 

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 6. juuni 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.   

 

Kontaktisikud valdades:

KOV

Nimi

Telefon

e-mail

Are

Signe Rõngas

5253189

vallavanem@arevald.ee

Audru

Maris Moorits 

56211253

maris.m@audru.ee

Halinga

Rita Reppo

53482928

halinga@halingavald.ee

Häädemeeste

Merle Looring

53423377

info@haademeeste.ee

Kihnu

Enno Kaare

4469910

nounik@kihnu.ee

Koonga

Silver Seegar

5258769

silver.seegar@koongavald.ee

Paikuse

Väino Kaur

5246250

vaino.kaur@paikuse.ee

Saarde

Ave Kallo

53494259

Ave.kallo@saarde.ee

Sauga

Jüri Puust

5183374

jyri@sauga.ee

Surju

Andrus Lillemaa

5266795

maanounik@surju.ee

Tahkuranna

Maia-Liisa Kasvandik

53006898

maialiisa@tahkuranna.ee

Tori

Helen Mihkelson

55940777

arendusnounik@torivald.ee

Tõstamaa

Alo Tomson

55986050

vald@tostamaa.ee

Varbla

Kaido Selberg

4496460

kaido@varbla.ee

Vändra

Kerstin Sempelson

4475744

vald@vandravald.ee

 

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused:

 

 

Lisainfo:

 

Riina Redlich 447 9726 riina.redlich@parnu.maavalitsus.ee

Sirle Luukas 447 9748 sirle.luukas@parnu.maavalitsus.ee

 

 

Abimaterjalid:

Seotud failid: