Koostatav Soomaa piirkonna teemaplaneering

8.06.2017

 

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

 

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka Viljandi maakonda, siis koostatakse maakonna teemaplaneeringut ühiselt ja samaaegselt Viljandi Maavalitsusega.

 

Soomaa piirkonna teemaplaneering Pärnumaa osas võeti vastu Pärnu maavanema 07. juuni 2017 korraldusega nr 1-1/17/238 ja suunati avalikule väljapanekule.

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamine Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis.

Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: 1) põhijoonis ja 2) turism. 

Teemaplaneering on koostatud koostöös Viljandi Maavalitsusega, Keskkonnaameti jt teiste riigiasutustega, piirkonda jäävate kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste ettevõtete ning mittetulundusühingutega.

Teemaplaneeringu käigus koostati Soomaa piirkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille tulemusena Pärnu maavanem  korraldusega 01.märts 2016 nr 1-1/16/206 jättis Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu KSH  algatamata.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017. aastal. 

Avaliku väljapaneku ajal  saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu) ning Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal, Viljandi maavalitsuses ja Tipu Looduskoolis Viljandimaal.  Elektroonselt on teemaplaneering kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud ja Viljandi Maavalitsuse veebilehel  http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.

Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:

  • 28. augustil 2017 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuse III korruse nõupidamiste saalis (Vabaduse plats 2, Viljandi);
  • 29. augustil  2017 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse 5. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu);
  • 30. augustil  2017  algusega kell 15.00 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 2.08.2017) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: info@parnu.maavalitsus.ee

Teemaplaneeringu koostamise algataja on Pärnu maavanem, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu).

Kontaktisikud planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee.   

 

Teemaplaneering

 

1.Seletuskiri

2.Joonised

 

Lisad:

 

 

 

______________________________________________________________________________

Soomaa piirkonna teemaplaneering on esitatud kooskõlastamiseks Soomaa piirkonna kohalikele omavalitsustele, naabermaavalitsustele, riigiametitele ja ministeeriumidele.

 

 Planeering koosneb:

1.Seletuskiri

2.Joonised 

Joonis 1. Põhijoonis

Joonis 2. Turism    

 

Lisad: 

Lisa 1. Tegevuskava

Lisa 2. KSH eelhinnang, KSH algatamata jätmise otsus

Lisa 3. Planeeringu lähteseisukohad

Lisa 4. Soomaa rahvastik

Lisa 5. Soomaa Rahvuspargi kohalike elanike seas läbiviidud küsitlus rahulolu ja esmaste teenuste kättesaadavusest Soomaa piirkonnas (kokkuvõte)

 

 

3.03.2016

______________________________________________________________________________

 
Pärnu Maavalitsus teatab, et on jätnud algatamata Soomaa piirkonna teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
 
Soomaa piirkonna teemaplaneering algatati Pärnu maavanema 03.02.2012 korraldusega nr 76. Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtiva Pärnu maakonna planeeringu täpsustamiseks, piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks ja vastuolude lahendamiseks ning ettepanekute tegemiseks kaitseala kasutamistingimuste täpsustamiseks. Ruumilist arengut ja prioriteete kavandatakse aastani 2030. Teemaplaneeringu konkreetsemateks eesmärkideks on ruumilise arengu ja prioriteetide määramine, maa- ja veealade kasutamistingimiste määratlemine rahvuspargis, olulisemate sotsiaalsete ja tehnilise taristu objektide asukoha määramine, majandustegevuse arendamiseks vajalike eelduste suurendamine, asustus- ja traditsioonilise elulaadi hoidmine, loodus- ja kultuuriväärtuste säilimine ning turismi järjepidevuse hoidmine.
 
Kuna planeeringuala hõlmab ka Viljandi maakonda, siis koostatakse maakonna teemaplaneeringut ühiselt ja samaaegselt Viljandi Maavalitsusega. Soomaa piirkonna teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja Pärnumaa osas on Pärnu maavanem, koostamise korraldaja ja  koostaja Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, Pärnu 80088, info@parnu.maavalitsus.ee).
 
KSH jäeti algatamata, kuna novembris 2015 valminud eskiislahendus ja sellele koostatud eelhinnang tervikuna võimaldavad järeldada, et strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisel olulist keskkonnamõju ei avaldu.
 
Natura eelhindamise tulemusena leiti, et teemaplaneeringu elluviimine ei ole vajalik Natura 2000 võrgustiku alade kaitse korraldamiseks. Eelhinnangust selgub, et kolme tegevuse puhul jääb mõju ebaselgeks. Seda põhjusel, et hindamise aluseks olev strateegiline planeerimisdokument on liiga üldise iseloomuga ja ei võimalda konkreetse tegevuse hindamiseks vajalikku täpsusastet, mille põhjal saaks mõju negatiivsuse või positiivsuse osas täpsemaid järeldusi teha. Kõnealused tegevused ei ole otseselt vastuolus Natura alade kaitsepõhimõtetega, kuid vajavad järgneval, madalamal planeeringutasandil või  projektitasandil olulist täpsustamist, mõjude täpsemat analüüsimist ja leevendavate meetmete kavandamist. Planeeringu elluviimine ei killusta Natura võrgustiku alade elupaiku ega rändeteid. Natura alade veerežiimile muutusi ei toimu. Natura alade terviklikkuses ja funktsioonis olulisi muutusi ei toimu.
 
Analüüsides planeeringuga kavandatud tegevusi leiti, et olulise negatiivse mõju avaldumise eeldused valdavalt puuduvad. Keskkonna vastupanuvõime (märgalad, rannad ja kaldad, pinnavormid, metsad, kaitstavad loodusobjektid) hindamisel leiti, et mõningate tegevuste puhul mõju ulatus ja olemus jääb ebaselgeks ja seetõttu need tegevused vajavad madalamal planeeringutasandil või  projektitasandil olulist täpsustamist, mõjude täpsemat analüüsimist ja leevendavate meetmete kavandamist.
 
 

 

 

______________________________________________________________________________

14.11.2014

Valminud on Soomaa teemaplaneeringu esimene eskiislahendus
Planeeringu eesmärk on soodustada kohalike inimeste elu- ja majandustegevust Soomaa piirkonnas. Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.
 
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda alates 15.11.2014 Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud või Viljandi Maavalitsuse veebilehel  http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.
 
Eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:
- 20.11.2014 kell 15.00 Soomaa looduskeskuses (Kõrtsi-Tõramaa, Tipu küla, Kõpu vald),
- 25.11.2014 kell 15.00 Tori vallamajas (Tori alevik, Tori vald),
- 26.11.2014 kell 12.00 Suure-Jaani vallamajas (Lembitu tn 42, Suure-Jaani)
- 26.11.2014 kell 15.00 Kõpu külastuskeskuses (Tipu mnt 1, Kõpu alevik, Kõpu vald).
 
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 26.11.2014 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, mv@parnu.maavalitsus.ee) või Viljandi Maavalitsusele (Vabaduse plats 2, 71020, Viljandi, info@viljandi.maavalitsus.ee). Ettepanekuid  saab teha ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel.
 
Teemaplaneeringut koostavad Pärnu ja Viljandi Maavalitsused koostöös kohalike omavalitsuste, Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse, Rohelise Jõemaa, Soomaal tegutsevate ettevõtjate, vabaühenduste esindajate ja Soomaa elanikega. Planeeringuala hõlmab Pärnumaal Paikuse, Surju, Saarde, Tori ja Vändra valdu ning Sindi linna, Viljandimaal Suure-Jaani, Kõpu ja Viljandi valdu.
 
Täiendav info Pärnu Maavalitsusest Aive Sepa, tel 4479763, aive.sepa@parnu.maavalitsus.ee ja Viljandi Maavalitsusest Anne Karjus, tel 4330423, anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee.    
 
 
Planeeringumaterjalid
 
Kaardid:
 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Pärnu maavanem algatas Soomaa rahvuspargi ja selle lähimõjupiirkonda hõlmava teemaplaneeringu

 

Pärnu maavanem algatas 3. veebruaril korraldusega nr 76 (korralduse lisa) Soomaa piirkonna teemaplaneeringu, millega täpsustatakse ja kaasajastatakse Pärnu maakonna planeeringut Soomaa rahvuspargi ja seda ümbritseva mõjuala kontekstis. Planeeringu eesmärgiks on Soomaa piirkonna ruumilise arengu põhimõtete ja prioriteetide täpsustamine, maa- ja veealade kasutamistingimuste määratlemine, olulisemate sotsiaalse ja tehnilise taristu objektide asukoha määramine. Samuti kohalikele ettevõtjatele majandustegevuse arendamiseks vajalike eelduse loomine,  piirkonna asustuse ja traditsioonilise elulaadi hoidmine ning loodus- ja kultuurilise keskkonna väärtuste säilimine.

 

Teemaplaneeringu eesmärk on soodustada inimeste elutegevust ning ka majandustegevust Soomaa piirkonnas. Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavuse tagamisele, sildade, teede ja truupide seisukorrale, veeteede, parklate, üldkasutatavate puhkealade  ja matkaradade määratlemisele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavuse ning elanike turvalisuse tagamisele. Olulisel kohal on planeeringus jõgede üleujutusaladega seonduv. Fikseeritakse inimtegevusteta alad, kaardistatakse olemasolevad ja uued asustusalad, ajaloolised talukohad ning nende kasutamis- ja ehitustingimused. Täpsustatakse roheline võrgustiku ja väärtuslike maastike elemente, samuti ilusa vaatega kohtadel vaadete avamise vajadust ning Soomaale juurdepääsuteede põhimõtteid.

 

Soomaa piirkonna teemaplaneering hõlmab mõjualanaPärnumaal Paikuse, Surju, Saarde, Tori ja Vändra valdu ning Sindi linna.

 

Teemaplaneering koostatakse koostöös Viljandi Maavalitsusega.

 

Planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsus kodulehel  http://www.parnu.maavalitsus.ee/.

 

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talituse juhatajalt Tiiu Pärnalt 447 9761, tiiu.parn@mv.parnu.ee