Planeeringute järelevalve

 

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üld-, teema- ja detailplaneeringute üle.

 

Seaduslik alus

·         Planeerimisseadus
Planeerimisseaduse kohaselt tuleb maavanemale järelevalve teostamiseks esitada kõik üld- ja teemaplaneeringud. 

 

Maavanem teostab järelevalvet detailplaneeringute üle järgmistel juhtudel:

·         detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks;

·         detailplaneering koostatakse maa-alale, mille kohta puudub kehtestatud üldplaneering;

·         detailplaneering, mille avalikul väljapanekul esitatud vastuväiteid ei ole kohalik omavalitsus planeeringu koostamisel arvestanud.

 

 

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

·         planeeringu õigusaktidele vastavuse kontrollimine;

·         planeeringu liigilt üldisema kehtestatud planeeringule vastavuse kontrollimine;

·         nõusoleku andmine liigilt üldisema, kehtestatud planeeringu muutmiseks;

·         planeeringus riigi huvide järgimise kontrollimine;

·         planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringu koostamist, kui planeeringu koostamisel vastuväiteid ei arvestatud.

 

 

Valdkonnaga tegelevad  ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Planeeringute talituse juhataja

Tiiu Pärn

4479761

tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee

kabinet  503
 

Planeeringunõunik

Raine Viitas

4479762

raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee

kabinet 504