Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“

15.07.2016

________________________________________________________________________________

 

Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" on kehtestatud 15.07.2016  Pärnu maavanem korraldusega

 

 

Joonised

 

KSH aruanne

 

Lisad

 

Kooskõlastused 

 

 

 

10.09.2015

________________________________________________________________________________

 

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" täpsustamine Sauga valla Kilksama küla osas  ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub Sauga vallamajas 21.09.2015 kell 16.00  

 

Sauga valla Kilksama küla osas teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 3.08  – 1.09.2015. aastal.  Planeeringu avalik arutelu toimub 21. septembril 2015 algusega kell 16.00  Sauga vallamajas  (Selja tee 1a, Sauga alevikus).

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad  Pärnu Maavalitsuse veebilehel aadressil: http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud ja planeeringuportaalis Elering AS veebilehel aadressil: http://elering.ee/avalikustamine-3/.

Täiendav info Pärnu Maavalitsusest, planeeringunõunik  Raine Viitas, tel 4479762 ja Sauga Vallavalitsusest, ehitusnõunik Merike Raudsepp, tel  4420721

 

 

17.07.2015

________________________________________________________________________________

Sauga valla Kilksama küla osas täpsustatud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi koridori teemaplaneeringu ja selle  keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 3. augustist  – 1. septembrini 2015. aastal

 

Pärnu maavanema 3.07.2015 korraldusega nr 1-1/15/322 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sauga valla Kilksama küla osas täpsustatud Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine".

Teemaplaneeringu eesmärgiks on tehniliselt amortiseerunud Harku-Lihula-Sindi 110 kV elektriliini üleviimine 330/110 kV pingele. Liiniga luuakse alternatiivne 330/110 kV ühendus, mis võimaldab elektrisüsteemiga liita uusi tootmisvõimsusi ka Pärnu maakonnas ja  suurendab varustuskindlust kogu Eestis. Planeeritava elektriliini trassikoridori laius on 100 m, kuhu on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga ja 20 m laiune puhverala, mille ulatuses  oleks projekteerimise käigus võimalik nihutada elektriliini koos kaitsevööndiga. Pärast elektriliini valmisehitamist jääb trassikoridori laiuseks 80 m. Teemaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini ehitamine on kavandatud perioodil 2017 - 2020.a.

Teemaplaneering kogu Pärnumaa ulatuses võeti vastu ja suunati avalikustamisele Pärnu maavanema 19.01.2015 korraldusega nr 1-1/15/17. Teemaplaneeringu avalikustamise käigus (toimus 10.02. - 12.03.2015) ilmnesid Sauga valla Kilksama küla piirkonnas asjaolud, millest lähtuvalt kaaluti trassikoridori nihutamist antud piirkonnas. Elamu Kilksama külas, millega senini planeeringulahenduse väljatöötamisel arvestati, osutus omavoliliselt ehitatuks ja oli selleks ajaks lammutatud. Sellest tulenevalt vaadati üle ja täpsustati elektriliini planeeringulahendus Kilksama külas Via Baltica planeeringuga määratud perspektiivse Pärnu suure ümbersõidu läheduses. Trassikoridori alternatiivide kaalutlemise tulemusena osutus eelistatuks alternatiiv S 1-1 koos alamalternatiiviga S 1-1b. Selle puhul nihkub elektriliin Kilksama elamupiirkonnast kaugemale, samuti kattuvad osaliselt varem planeeritud Via Baltica maantee ja elektriliini kaitsevööndid, mistõttu on mõju sotsiaalsele ja looduskeskkonnale väiksem.

Teemaplaneeringu lahenduse täpsustusele Sauga valla Kilksama küla osas on andnud nõusoleku Sauga Vallavolikogu 18.06.2015 ja Maanteeamet 29.06.2015.

Sauga valla Kilksama küla osas täpsustatud planeeringulahendus kajastub teemaplaneeringu  seletuskirjas, põhijoonisel ja Sauga valla kaardil.

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed. Piiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

 

Sauga valla Kilksama küla osas teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. augustist  – 1. septembrini 2015. aastal.

Avaliku väljapaneku ajal saab teemaplaneeringu materjalidega tutvuda tööpäeviti Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevik) ja Pärnu maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu). Paberkandjal planeeringumaterjalid on nimetatud kohtades kättesaadavad alates teemaplaneeringu avalikust väljapanekust kuni avaliku arutelu läbiviimiseni. Elektrooniliselt on kõik planeeringumaterjalid kättesaadavad planeeringuportaalis Elering AS veebilehel aadressil: http://elering.ee/harku-lihula-sindi/.

Pärast avalikku väljapanekut toimub teemaplaneeringu avalik arutelu 21.09.2015 kell 16.00   Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevik).

 

Kogu avaliku väljapaneku kestel on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-postiga aadressile: info@parnu.maavalitsus.ee.

 

Teemaplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post: tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee

Teemaplaneeringu koostaja on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik Mildred Liinat, tel 6988362, e-post: mildred.liinat@ramboll.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Maves AS (Marja 4D, 10617 Tallinn), kontaktisik ekspert Karl Kupits, 5093437 karl@maves.ee

Täiendavat infot saab küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik Tiiu Pärn.

 

 

Lisad

 

 

 

23.01.2015

________________________________________________________________________________

 

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi koridori asukoha planeeringu ja

selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub

10. veebruarist kuni 12. märtsini 2015.aastal

 

Pärnu maavanema 19.01.2015 korraldusega nr 1-1/15/17  võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine".

Planeeringu eesmärgiks on tehniliselt amortiseerunud Harku-Lihula-Sindi 110 kV elektriliini üleviimine 330/110 kV pingele. Liiniga luuakse alternatiivne 330/110 kV ühendus, mis võimaldab elektrisüsteemiga liita uusi tootmisvõimsusi ka Pärnu maakonnas  ja  suurendab varustuskindlust kogu Eestis.  Planeeritav 330/110 kV elektriliin läbib kolme maakonda ning 11 valda. Elektriliini trassikoridori asukoht määratakse alates Harku alajaamast, läbides Lihula alajaama ja lõpetades Sindi alajaamas.

Pärnu maakonnas on määratud 330/110 kV õhuliini trassi koridori asukoht alates Lääne maakonna piirist Koonga vallas kuni Sindi alajaamani. 330/110 kV elektriliini trassi koridor on määratud vastavalt 330 kV õhuliinile esitatavatele nõuetele. Planeeritav trassikoridor on laiusega 100 m, kuhu on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga ja 20 m laiune puhverala. Trassikoridori asukoha tingimuste täpsustumisel on projekteerimise käigus võimalik nihutada elektriliini koos kaitsevööndiga puhverala ulatuses. Pärast elektriliini valmisehitamist jääb trassikoridori laiuseks 80 m. Planeeritava trassikoridori kogupikkus on ca 173 km, sellest ca 58 km Pärnu maakonnas.

Teemaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini ehitamine on kavandatud perioodil 2017 - 2020.a.

 

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja neljast kaardist: põhijoonis, kus on nähtav kogu maakonda planeeritud trassikoridor ning Koonga valla kaart, Audru valla kaart ja Sauga valla kaart.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi teemaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi. Samuti on kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Piiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 10. veebruarist kuni 12. märtsini 2015.aastal

Avaliku väljapaneku ajal saab planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Koonga vallas Lõpe raamatukogus (Lõpe küla, Koonga vald); Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevik); Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevik) ja Pärnu maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu). Paberkandjal planeeringumaterjalid on nimetatud kohtades kättesaadavad alates teemaplaneeringu avalikust väljapanekust kuni avalike arutelude läbiviimiseni. Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad ka Elering AS veebilehel aadressil: http://elering.ee/avalikustamine-3/.

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad planeeringu avalikud arutelud:

·         21.04.2015  kell 13.00   Lõpe klubis (Lõpe külas, Koonga vallas);

·         21.04.2015  kell 16.30   Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevikus);

·         22.04.2015  kell 16.00   Sauga Avatud Noortekeskuses (Põõsalinnu 2, Sauga alevikus).

Kogu avaliku väljapaneku kestel on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: info@parnu.maavalitsus.ee.

Teemaplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post: tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee

Teemaplaneeringu koostaja on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik Mildred Liinat, tel 6988362, e-post: mildred.liinat@ramboll.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Maves AS (Marja 4D, 10617 Tallinn), kontaktisik ekspert Karl Kupits, 5093437 karl@maves.ee

Täiendavat infot saab küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik Tiiu Pärn.

 

1.      Planeering

 

 

2.      Lisad

 

Lisa 1 - Eksperthinnang rassile jäävate õhuliinide seisukorrale

Lisa 2 - Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin,

Lisa 3 - Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Pärnu maakonnas

Lisa 4 -  Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs

Lisa 5-1 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes

Lisa 5-2 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes (joonised)

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" teise eskiisi avalik tutvustamine kestab 18.09.–01.10.2013

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva 110 kV elektriliini asemele rajada 330/110 kV liin. Seoses sellega praeguse elektriliini kaitsevöönd laieneb 50 meetrilt 80 meetrile, mistõttu on vajalik planeerida laiem trassikoridor ning osaliselt rajada liin ka uude asukohta. Teemaplaneeringuga valitakse trassikoridori asukoht 330/110 kV elektriliinile (sama masti otsa paigaldatakse nii 330 kui ka 110 kV ahelad). Selleks on osaliselt võimalik kasutada praeguse Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trassikoridori, osaliselt peab liini rajamiseks leidma uue trassikoridori. Sarnaselt on rekonstrueeritud Tartu-Viljandi-Sindi elektriliin. Elektriliini kaitsevööndi ulatus on 40 meetrit mõlemale poole liini telge. Nendes lõikudes, kus planeeritav õhuliin järgib olemasolevat 110 kV elektriliini trassi, määratakse perspektiivse suurenenud elektriliini kaitsevööndi ulatus. Lõikudes, kus olemasolevat trassikoridori pole võimalik laiendada ja elektriliin kavandatakse uude asukohta, valitakse elektriliini trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel. Samuti kasutatakse uue liini puhul kõrgemaid liinimastide, mis tähendab, et mastide vahemaa suureneb seniselt ligikaudu 200-250 meetrilt 350-450 meetrile. Liinimaste jääb senisega võrreldes vähemaks. See lihtsustab näiteks põldude harimist. Planeeringuga luuakse lähtealus elektriliini ehitusprojektide, samuti valla üld- ja detailplaneeringute koostamiseks. Pärnumaal kulgeb liin läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade. Kavandatav elektriliin on osa Tartu–Pärnu–Tallinn elektrivõrgust, mille valmimisel on kogu Eesti mandriosa kaetud tugeva 330/110 kV elektrivõrguga. Elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks, tekitab liitumisvõimalused uutele kohalikele keskkonnasõbralikele elektritootjatele ning aitab kaas energiatootmise hajutamisele. Tarbijatele on tagatud parem elektriühendus ja väiksem elektrikatkestuse oht. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) tulemusena selgitakse planeeringu elluviimisega kaasnev keskkonnamõju, hinnatakse mõju olulisust ning vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused. KSH koostamise käigus kaalutakse erinevaid trassikoridori alternatiive, et leida majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnakaitseliselt optimaalseim trassikoridori asukoht. Teemaplaneeringut 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramiseks koostatakse samaaegselt ka Lääne ja Harju maakondades.

Teemaplaneeringu teise eskiisi avalik väljapanek toimub Elering AS veebilehel (Investeeringud -> Harku-Lihula-Sindi liin) http://elering.ee/eskiis/

Avalikud arutelud Pärnumaal toimuvad:

30.09.2013  kell 15.00   Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevikus);

1.10.2013  kell 13.00   Lõpe klubis (Lõpe külas, Koonga vallas);

1.10.2013  kell 16.30   Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus).

Küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid planeeringulahenduse kohta  saab esitada Pärnu  Maavalitsusele Akadeemia tn 2, Pärnu või e-post , mv@mv.parnu.ee .

Kõik teemaplaneeringu materjalid on kättesaadavad Elering AS veebilehelt (Investeeringud -> Harku-Lihula-Sindi liin)http://elering.ee/harku-lihula-sindi.

Täiendav info Pärnu Maavalitsusest planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 e-post tiiu.parn@mv.parnu.ee  või Raine Viitas 4479762 e-post raine.viitas@mv.parnu.ee

 

 

 

______________________________________________________________________________

20.02.2013

 

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine ja teemaplaneeringu esimese eskiisi avalik tutvustamine

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva 110 kV elektriliini asemele rajada 330/110 kV liin. Praeguse elektriliini kaitsevöönd laieneb 50 meetrilt 80 meetrile, mistõttu on vajalik planeerida laiem trassikoridor ning osaliselt rajada liin ka uude asukohta. Pärnumaal kulgeb liin läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade. Planeeringualaks on elektriliini trassikoridori ala, so 330/110 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala. Teemaplaneeringut 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramiseks koostatakse samaaegselt Pärnu, Lääne ja Harju maakondades.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju,  hinnatakse mõju olulisust ning vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused. Mõju hindamise tulemused esitatakse KSH aruandes. Kavandataval tegevusel puudub piiriülene oluline mõju.

 

Pärnu maakonna osas on teemaplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja maavalitsus ja  planeeringu kehtestab maavanem. Planeeringulahenduse koostaja on Ramboll Eesti AS (Mildred Liinat mildred.liinat@ramboll.ee). Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib AS Maves (Karl Kupits karl@maves.ee). Kõigi maakondade mõju hindamise menetlused on ühendatud.

 

KSH programmi ja teemaplaneeringu esimese eskiisi avalik väljapanek toimub 25.02. –10.03.2013 teemaplaneeringu veebilehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/ .

 

Avalikud arutelud Pärnumaal toimuvad:

19.03.2013  kell 13.00   Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevikus),

19.03.2013  kell 16.00   Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus),

20.03.2013  kell 13.00   Lõpe klubis (Lõpe külas, Koonga vallas).

 

Küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid KSH programmile saab esitada avaliku väljapaneku lõpuni (kuni 10.03.2013) KSH ekspertidele Maves AS, Karl Kupits, karl@maves.eevõi Pärnu Maavalitsusele, Tiiu Pärn, tiiu.parn@mv.parnu.ee.

 

Avaliku arutelu käigus tutvustatakse teemaplaneeringu esimest eskiislahendust ning KSH programmi. Küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid KSH programmile, teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada ka arutelul.

 

Planeeringumaterjalid (planeeringu lähteseisukohad, esimene eskiislahendus, KSH programm jm) on kättesaadavad Elering AS veebilehelt (Investeeringud -> Harku-Lihula-Sindi liin) http://elering.ee/harku-lihula-sindi/

 

 

______________________________________________________________________________

13.09.2012

 

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini L503 trassi asukoha määramiseks" lähteseisukohtade tutvustamine

 

Teemaplaneeringu koostamise Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramiseks Pärnumaa osas algatas maavanem 31.10.2011. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trassi viimine  vastavusse  330/110 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele Pärnu maakonnas Lääne  maakonna piirist kuni Sindi alajaamani. 

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin kavandatakse kaheahelalise õhuliinina, kus samade mastide otsa paigaldatakse nii 330kV kui ka 110 kV ahelad.  Planeeritava elektriliini trass kulgeb läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade. Planeeringu alaks on 330/110 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala eelnimetatud valdades. Lõikudes, kus planeeritav õhuliin järgib olemasolevat 110 kV elektriliini trassi, määratakse perspektiivse suurenenud elektriliini kaitsevööndi ulatus. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta või kus on vajalik elektriliini trassi õgvendamine, valitakse elektriliini trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel.

Teemaplaneeringu koostamise korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus. Strateegilise planeerimisdokumendi (teemaplaneeringu) koostaja on Ramboll Eesti AS. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Maves AS. Planeering koostatakse koostöös Elering AS-ga,  trassikoridori jäävate kohalike omavalitsustega, trassikoridori jäävate maaomanikega, tehnovõrkude haldajatega ning teiste asutuste, seltside ja organisatsioonidega.

Teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine Pärnu maalkonnas  toimub:

02.10.2012  algusega   kell 14.00   Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevikus)

02.10.2012  algusega   kell 16.30   Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus)

03.10.2012  algusega  kell 14.00    Lõpe klubis (Lõpe külas, Koonga vallas)

 

Lähteseisukohtade kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi teemaplaneeringu koostamise korraldajale Pärnu Maavalitsusele aadressil: Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu, e-mail: mv@mv.parnu.ee .

Täiendavat infot planeeringu lähteseisukohtade tutvustamise kohta on võimalik saada Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik Tiiu Pärn,  tel 4479761, e-post tiiu.parn@mv.parnu.ee  ja Ramboll Eesti AS-st, kontaktisik Mildred Liinat, tel 504 4230, e-post  Mildred.Liinat@ramboll.ee . Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert Karl Kupits, tel 5093437, e-postkarl@maves.ee.

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Pärnu maavanem algatas kolme maakonda ühendava elektriliini teemaplaneeringu

 

Esmaspäeval, 31. oktoobril algatas Pärnu maavanem teemaplaneeringu Harju-, Lääne- ja Pärnumaad ühendava Harku-Lihula-Sindi 330/110 KV elektriliini trassi asukoha määramiseks ja selle planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trassi vastavusse viimine 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele Pärnu maakonnas Lääne maakonna piirist kuni Sindi alajaamani.

Planeeritav elektriliini trass kulgeb läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade. Planeeringu alaks on 330/110 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala eelnimetatud valdades. Lõikudes, kus planeeritav õhuliin järgib olemasolevat Harku-Lihula-Sindi 110 kV elektriliini trassi, määratakse perspektiivse suurenenud elektriliini kaitsevööndi ulatus. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta või kus on vajalik elektriliini trassi õgvendamine, valitakse elektriliini trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel.

Planeeritav elektriliin on viimaste aastate üks suurimaid siseriiklikke infrastruktuuri projekte ja selle valmimisel paraneb oluliselt kogu Eesti mandriosa ning eriti Lääne-Eesti ja Pärnu piirkonna elektrivarustuskindlus. Liini valmimine võimaldab võrguga liituda uutel kohalikel keskkonnasõbralikel elektritootjatel ning seega hajutada Eesti-sisest energiatootmist. Samuti on uus elektriühendus oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel.

Täpsemat informatsiooni planeeringu koostamise kohta on võimalik saada Pärnu Maavalitsuse planeeringute talituse juhatajalt Tiiu Pärnalt 447 9761, tiiu.parn@mv.parnu.ee

 

Planeeringu algatamine (pdf)