Koostatav Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering

______________________________________

28.09.2014

 

Pärnumaa mereplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

 

 

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering võeti vastu Pärnu maavanema 14.09.2015 korraldusega nr 1-1/15/409 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruandega.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu (mereplaneering) koostamise eesmärgiks on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+, planeeringus sätestatud  tegevusi jätkatakse ka pärast aastat 2030.

Planeeringuala hõlmab Pärnu maakonnaga piirnevat mereala, mille suurus on 2597 km2. Mereplaneeringus käsitletud peamised valdkonnad on kalandus, meretransport ja sellega seotud taristu, taastuvenergeetika, riigikaitse, mereohutus, meretranspordiväline taristu, loodusväärtused, puhkemajandus ja turism. Näidatud on funktsionaalsed seosed maismaa ja mere vahel. Tehtud on ettepanek seaduste muudatusteks, et kohalikele omavalitsustele tulevikus laieneks õigus tegutsemiseks rannast ühe meremiili kaugusel merealal.

Mereplaneeringu koostamise käigus analüüsiti rahvusvahelisi trende, strateegilisi dokumente ja kaaluti erinevaid arengustsenaariumeid. Erinevate valdkondade integreerimise tulemusel leiti tegevustele ja objektidele parimad võimalikud asukohad. Mereplaneering on koostatud koostöös erinevate osapoolte ja huvigruppidega.

Mereplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: põhijoonis mõõtkavas 1:100000 ja täpsemast joonisest Pärnu lahe osas, mõõtkavas 1:25000.

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis sisaldab mereplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi ning meetmeid olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Mereplaneeringu puhul on tegemist piiriülese keskkonnamõjuga Läti Vabariigile. 

 

Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 23. novembrini 2015.aastal.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad planeeringuportaalis http://parnumeri.hendrikson.ee/ ja Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu), Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia tn 3) esimese korruse perioodika saalis, Kihnu Vallavalitsuses (Linaküla küla), Varbla Vallavalitsuses (Varbla küla), Tõstamaa Vallavalitsuses (Sadama tee 2, Tõstamaa), Audru Vallavalitsuses (Pärna allee 7, Audru), Pärnu Linnavalitsuse (Suur-Sepa 16, Pärnu) esimese korruse planeeringute saalis, Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulu küla) ja Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste). Paberkandjal planeeringumaterjalid on kättesaadavad alates mereplaneeringu avalikust väljapanekust.

 

Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 10. detsembril 2015 algusega kell 13.00 Pärnu Keskraamatukogu saalis.

 

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 23.11.2015) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: info@parnu.maavalitsus.ee.

 

Mereplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, e-post: raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee

 

Mereplaneeringu koostaja ja KSH ekspert on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004,Tartu), kontaktisik ekspert Kuido Kartau, tel 5273671, kuido@hendrikson.ee.

 

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee.   

 

 

______________________________________

27.10.2014

 

Pärnu Maavalitsus teatab, et Pärnumaa mereplaneeringu kolmanda eskiislahendus avalikud arutelud toimuvad järgmiselt.

·         04.11.2014 kell 11.00 Häädemeeste Seltsimajas (Suurküla 4, Häädemeeste) ning kell 15.00 Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevik),

·         5.11.2014 kell 15.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu).

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad planeeringuportaalis http://parnumeri.hendrikson.ee/. Täiendav info Pärnu Maavalitsusest planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee.  

 

 

______________________________________

20.10.2014

 

Pärnu Maavalitsus tutvustab Pärnumaa mereplaneeringu kolmandat eskiislahendust

 

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku protsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid.

Valminud on planeeringu kolmas eskiislahendus. Planeeringuga on määratud vastavalt kasutusviisidele kõigile kasutamiseks vaba mereala (valdav osa merealast), üksikutele kasutusviisidele eeliskasutusega alad. Soovituslik kasutuspiirkond ja ajaline keeluala on määratud jettidele, perspektiivne arengupiirkond tuulikuparkidele. Seletuskirjas antakse alade kohta selgitused ning huvide konflikti korral võimalikud lahendused. Planeeringus vaadatakse ette kuni aastani 2030.

 

Planeeringumaterjalidega on kõigil võimalik tutvuda alates 21.10.2014 planeeringuportaalis http://parnumeri.hendrikson.ee/. Planeeringulahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 04.11.2014 kell 11.00 Häädemeeste Seltsimajas (Suurküla 4, Häädemeeste) ning kell 15.00 Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevik).

 

Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 29.10.2014 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, info@parnu.maavalitsus.ee). Ettepanekuid  saab teha ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel.

Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemusena täiendatakse planeeringulahendust ning saadetakse seejärel kooskõlastamiseks ministeeriumidele, riigiasutustele ning mereäärsetele kohalike omavalitsustele. Täiendav info Pärnu Maavalitsusest planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee.

 

______________________________________

13.10.2014

 

Pärnumaa mereplaneeringu arutelu „Kas kala kardab tuult?"

 

Esmaspäeval, 27.oktoobril 2014 toimub Pärnu Maavalitsuse  (Akadeemia tn 2, Pärnu) 2. korruse saalis Pärnumaa mereplaneeringu avalik arutelu „Kas kala kardab tuult?"

Arutelul räägitakse tuulikuparkide võimalikust mõjust kalandusele.

 

Päevakava:
9.00-9.15 Registreerumine, hommikukohv
9.15-9.20 Avamine - Andres Metsoja, Pärnu maavanem
9.20-9.30 Pärnumaa mereplaneering – Kuido Kartau, OÜ Hendriskon ja Ko, konsultant
9.30-9.50 Kalandus ja tuuleenergeetika – ökosüsteemne lähenemine. Sinimajandus - Robert Aps, TÜ Eesti Mereinstituudi meresüsteemide osakonna juhataja
9.50-10.10 Kalavaru tuuleparkide alal – Heli Špilev,  TÜ Eesti Mereinstituudi  ihtüoloog
10.10-10.20 Kalurite hirmud tuulikupargi rajamisel – Arne Taggo,  Liivi Lahe Kalanduskogu juhatuse esimees
10.20-10.35 Eesti Energia plaanid Liivi lahes- Lauri Ulm, Eesti Energia AS taastuvenergia arendusjuht
10.35-10.50 Merekaablid ning nende võimalik mõju kaladele – Kalev Jõgi,  Empower AS Tehnilise kontrolli osakonna juhataja
10.50-11.35 Lõunapaus
11.35-13.00 Kas kala on meretuuleparkide suhtes ükskõikne, Ralf van Hal Wageningeni Ülikool
13.00-15.00 Arutelu juhib TÜ Eesti Mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin

 

Arutelu parimaks korralduseks palun oma osalemisest teada anda hiljemalt, 20. oktoobriks 2014 planeeringunõunik Raine Viitasele raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee, telefon 4479762.

 

Arutelu toimub koostöös Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni, Põllumajandusministeeriumi ja TÜ Eesti Mereinstituudiga.

 

Ettekanded: 

______________________________________

16.04.2014

 

Pärnu Maavalitsus tutvustab Pärnumaa mereplaneeringu teist eskiislahendust

 

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku protsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, merega seotud riigiametite ja kõikide merd kasutavate huvirühmade esindajatega.

 

Valminud on planeeringu teine eskiislahendus. Planeeringuga on määratud vastavalt kasutusviisidele kõigile kasutamiseks vaba mereala (valdav osa merealast), üksikutele kasutusviisidele eeliskasutusega alad. Soovituslik kasutuspiirkond on määratud jettidele, perspektiivne arengupiirkond tuulikuparkidele. Seletuskirjas antakse alade kohta selgitused ning huvide konflikti korral võimalikud lahendused. Planeeringus vaadatakse ette kuni aastani 2030.

 

Planeeringumaterjalidega on kõigil võimalik tutvuda planeeringuportaalis http://parnumeri.hendrikson.ee/. Planeeringulahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 28.04.2014 kell 10.00 Tahku tares (Võiste, Tahkuranna vald), kell 13.00 Pärnu maavalitsuse (Akadeemia tn 2, Pärnu) 2. korruse saalis ning kell 17.00 Varbla rahvamajas (Varbla, Varbla vald). 29.04.2014 toimub avalik arutelu Kihnu rahvamajas algusega kell 10.00.

 

Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 23.04.2014 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, mv@mv.parnu.ee). Ettepanekuid  saab teha ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel. Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemusena täiendatakse planeeringulahendust, täpsustatud eskiislahendus valmib 2014.a sügiseks. Täiendav info Pärnu Maavalitsusest planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762,raine.viitas@mv.parnu.ee.   

______________________________________

19.11.2013

Pärnu Maavalitsus tutvustab Pärnumaa mereplaneeringu esimest eskiislahendust

 

Pärnu maakonnaga piirneva mereala planeeringu koostamise eesmärk on avaliku protsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, merega seotud riigiametite ja kõikide merd kasutavate huvirühmade esindajatega.

 

Valminud on planeeringu esimene eskiislahendus. Planeeringukaardile on kantud erinevad huvid mereala kasutamisel, seletuskirjas antakse selgitused ning huvide konflikti korral ka võimalikud lahendused. Planeeringus vaadatakse ette kuni aastani 2030. Planeeringumaterjalidega on kõigil võimalik tutvuda alates 19.11.2013 planeeringuportaalishttp://parnumeri.hendrikson.ee/. Avalikud arutelud toimuvad 5.12.2013 kell 10.30 Tahkuranna vallamajas (Uulu küla, Tahkuranna vald) ning kell 15.00 Maria talus, Tõstamaa vallas. 6.12.2013 toimub avalik arutelu Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia tn 3, Pärnu) kell 13.00, kus lisaks planeeringu tutvustusele on ettekanded mereõiguse ja Läänemere strateegia teemadel.

Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemusena täiendatakse planeeringulahendust, täpsustatud eskiislahendus valmib 2014.a kevadeks.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 27.11.2013 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, mv@mv.parnu.ee). Ettepanekuid  saab teha ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel. Täiendav info Pärnu Maavalitsusest planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, raine.viitas@mv.parnu.ee.   

 

______________________________________

13.05.2013

Pärnu Maavalitsus tutvustab Pärnumaa mereplaneeringu lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi

 

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, merega seotud riigiametite, asutuste, organisatsioonide ja kõikide merd kasutavate huvirühmade esindajatega.

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus, kehtestab Pärnu maavanem, koostamist korraldab Pärnu Maavalitsus (kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, raine.viitas@mv.parnu.ee) koos konsultandiga OÜ Hendrikson & Ko (Kuido Kartau, tel 7409806, kuido@hendrikson.ee). Ka keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ekspert on OÜ Hendrikson & Ko.

 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on kõigil huvilistel võimalik tutvuda ajavahemikul 13.05-27.05.2013 internetiaadressil http://parnumeri.hendrikson.ee/. Avalikud arutelud toimuvad 5. juunil 2013 algusega kell 10.00 Häädemeeste Seltsimajas (Suurküla 4, Häädemeeste) ning kell 14.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu), 6. juunil 2013 Kihnu Rahvamajas algusega kell 11.00 ning 7. juunil 2013 algusega kell 9.00 Audru Muusemis (Pärna allee 14, Audru) ja kell 13.00 Tõstamaa Rahvamajas (Varbla mnt 3, Tõstamaa).

Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemusena täiendatakse nii planeeringu lähteseisukohti kui ka KSH programmi, misjärel alustatakse planeeringu eskiislahenduse ja KSH aruande koostamist (planeeringu esimene eskiislahendus ja KSH aruande eelnõu valmivad 2013. aasta lõpuks).

Mereala maakonnaplaneeringu kehtestamisega kaasneb tõenäoliselt piiriülene keskkonnamõju.

 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta esitada kirjalikult kuni 27. maini 2013 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, mv@mv.parnu.ee) ning OÜ-le Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004, Tartu,kuido@hendrikson.ee) ja suuliselt eelpoolnimetatud toimuvatel avalikel aruteludel. 

______________________________________

 

 

14.03.2013

Pärnu Maavalitsus algatas 19.oktoobril 2012 Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hingamise protsessi.

 

Pärnu maakonnaga piirneva mereala planeeringu koostamise eesmärk on määrata maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid.

Mereala kasutatakse juba praegu erinevatel otstarvetel. Merel toimub laevaliiklus, kalapüük, tehnovõrkude rajamine,  samuti kasvab huvi mereala kasutamiseks energia tootmiseks, aktiivseks puhkuseks jne. Erinevad tegevused merel võivad sattuda omavahel vastuollu, sest aktiivne inimtegevus merel võib merekeskkonda kahjustada.  Planeeringu koostamise huvi ja eesmärk ongi erinevate merealade kasutamisega seotud huvide tasakaalustamine.

Merealade planeerimise käigus analüüsitakse olemasolevat olukorda merel, kaardistatakse merealal toimuv tegevus ning selgitatakse välja mereala kasutamisega seotud probleemid.  Seejärel püütakse leida lahendused erinevate inimtegevuste jaotustele merealal, et tagada nii mereala ökosüsteemi kaitse kui ka majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkide täitmine.  Merealade ruumilise planeerimise tulemuseks on muuhulgas ka mere kasutuse ja looduse vaheliste konfliktide vältimine või võimalikult väheseks muutmine.

 

Mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsessi aluseks on Vabariigi Valitsuse korraldus  11. oktoobrist  2012, mis kohustab nii Hiiu kui Pärnu Maavalitsust algatama maakonnaplaneeringud Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering peab valmima 31. detsembriks 2016.