Lapsehoiuteenuse tegevusloa väljastamine

27.10.16

Lapsehoiuteenuse tegevusloa väljastamine

Teenuse üldandmed: Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku või lapse hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.  Lapsehoiuteenuse osutamiseks on vajalik tegevusluba sotsiaalhoolekande seaduse § 151 alusel, kui lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvelisi vahendeid. Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja nõuded lapsehoiuteenuse osutajale sätestab sotsiaalhoolekande seadus.

Tegevusloa väljastaja ja loa kehtivusaeg: Lapsehoiuteenuse osutamiseks esitatakse loa taotlus:
 1) füüsilise isiku puhul tema rahvastikuregistrijärgse elukoha maavanemale ja juriidilise isiku puhul tema asukohajärgsele maavanemale, kui lapsehoiuteenust soovitakse osutada lapsehoiuteenust saava lapse eluruumis;

 2) kõigil muudel juhtudel tegevuskohajärgsele maavanemale.

Luba väljastatakse tähtajatult kui loa taotleja ei ole taotluses määranud teisiti.

Loa taotlemiseks vajaminevad dokumendid:

Loa taotlus on võimalik esitada elektrooniliselt läbi majandustegevuse registri (MTR) või e-kirjaga aadressile info@parnu.maavalitsus.ee ja paberkandjal tuues taotluse Pärnu Maavalitsusse aadressiga Akadeemia 2, Pärnu. Tegevusloa taotluse esitamisel tuleb järgid majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusi.

Loa taotlemiseks on vajalik esitada:

1.      Taotlus (peab sisaldama taotleja andmeid, registrikood, juriidiline aadress, kontaktandmed, allkirjaõigusliku isiku nime, teenuse osutamise koha aadress, kui erineb juriidilisest aadressist).

2.      Taotlusesse tuleb märkida isikute arv, kellele soovitakse tegevuskohas teenust osutada.

3.      Esmase taotluse korral tuleb taotlusele lisada teenust vahetult osutavate isikute (lapsehoidjad) kirjalik nõusolek taotleja juurde tööle asumiseks.

4.      Lapsehoidja haridust ja esmaabikoolituse läbimist tõendavad dokumendid.

5.      Teenuseosutajate tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta

6.      Kui teenust osutatakse lapsehoidja kodus, tuleb lisada eluruumi omaniku nõusolek, lapsehoidjaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

7.      Lapsehoidja tõend karistatuse puudumise kohta tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mis võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise, vara.

8.      Tõend, et teenuse osutamise koht vastab rahvatervise seaduse alusel kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

9.      Tõend, et teenuse osutamise koht vastab tuleohutusnõuetele.

10.  Kinnitus, et on täidetud lastekaitseseaduse § 20 sätestatud nõuded.

11.  Riigilõivu tasumist kinnitav dokument. Riigilõivu tasudes, palume selgitusse märkida võimalikult täpselt, millise ning kellele väljastatava loa eest riigilõiv tasutakse.

Riigilõivu saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Riigilõivu suurus: 32 eurot

Arvelduskontod:   Swedbank EE932200221023778606

SEB pank EE891010220034796011

Viitenumber:  2900082867

 

Loa väljastamine: Tegevusluba väljastatakse (maavanema korraldus) hiljemalt 30 päeva jooksul kõikide vajalike dokumentide esitamisest alates.

Täiendav informatsioon:

Kaja Rebane

Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tel: 447 9703; 5855 4250

kaja.rebane@parnu.maavalitsus.ee