Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0

Via Baltica teemaplaneeringu koostamise protsess

16.10.2012

1. oktoobri 2012 korraldusega nr 529  kehtestas Pärnu maavanem Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0".

Via Baltica planeeringuga luuakse eeldused rahvusvaheliste ja regionaalsete ühenduste pidamiseks. Planeeringualaks on põhimaantee trassikoridor, mis hõlmab Via Baltica maantee toimimiseks ja ülejäänud teedevõrguga ühendamiseks tarvilikku ala ning selle lähimõjuala Pärnu ja Sindi linnas, Halinga, Are, Sauga, Paikuse, Tahkuranna ja Häädemeeste valdades. 

Via Baltica trassikoridori valik keskendub liikluse sujuvuse ja ohutuse, teekasutajate teenindamise ning liikluskeskkonna taseme parandamisele. Alates Rapla maakonna piirist kuni Valga-Uulu ristmikuni planeeritud I klassi maantee on 2+2 sõiduraja ja sõidusuundade vahelise eraldusribaga, kus trassikoridori laius on 650 m. Planeeritud on Libatse ja Are õgvendused ning Pärnu suur ümbersõit, mis algab Via Baltica km-lt 118 ning jõuab praegusele teele tagasi km-l 141. Uulu-Valga ristmikust kuni Häädemeeste ristmikuni on planeeritud III klassi maantee, kus  trassikoridori laiuseks on 420 m. Selles lõigus jääb maantee enamasti olemasoleva teemaa piiridesse, planeeritud on meetmed liikluse ohutuse tõstmiseks ja sujuvuse parandamiseks.

Planeeringu koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused lähtuvalt planeeringuala majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise keskkonna ja looduskeskkonna pikaajalistest suundumustest ning sujuvaks ja ohutuks liiklemiseks vajaliku maantee väljaehitamise vajadusest. Teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Nimetatud tööd on planeeringulahenduse aluseks.

 

 
Via Baltica teemaplaneeringu järelevalve
 
Pärnu Maavalitsus esitas 24.mail 2011 Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" koos informatsiooniga kokkulepet saavutamata ettepanekute ja vastuväidetega ning Maavalitsuse seisukohaga planeeringu järelevalve teostamiseks Siseministeeriumile, kes annab oma seisukohad lahendamata jäänud eriarvamuste osas. 
 
Kiideti heaks Via Baltica teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
 
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon kiitis kirjaga 01.07.2011 nr PV 6-8/11/18456-2 heaks Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine km 92,0-170,0" keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. 
 
Via Baltica teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku tulemus
 
Pärnu Maavalitsus teatab, et Pärnu maakonna planeeringut täpsustava Via Baltica teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) avalik väljapanek toimus 07.03 – 04.04.2011. Teemaplaneeringu ja KSH avalikud arutelud viidi läbi 26., 28. ja 29. aprillil 2011 kohalikes omavalitsustes, mida planeeritud Via Baltica trassi koridor läbib. Avaliku väljapaneku ja avalike arutelude käigus esitati koostatud planeeringulahenduse kohta kokku70 kirjalikku ettepanekut, küsimust ja vastuväidet, mis on seotud elamute kaitseks täiendavate meetmete planeerimisega, praeguse maantee trassi koridori laiendamisega I klassi maanteeks lõigus Pärnu maakonna piirist kuni Valga-Uulu ristmikuni, Libatse, Are ja Nurme õgvenduste ning Pärnu suure ümbersõiduga. 58 avalduse osas saavutati esitajatega kokkulepped. Avaliku väljapaneku käigus esitatud 12 kirjaliku avalduse osas jäi kokkulepe saavutamata. Juhindudes planeerimisseaduse §-st 23 esitab Pärnu Maavalitsus Via Baltica teemaplaneeringu koos informatsiooniga kokkulepet saavutamata ettepanekute ja vastuväidetega ning Maavalitsuse seisukohaga planeeringujärelevalve teostamiseks Siseministeeriumile, kes annab oma seisukohad lahendamata jäänud eriarvamuste osas. KSH aruanne saadetakse heakskiitmiseks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile. 
 
Via Baltica teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikud arutelud toimuvad 26., 28. ja 29. aprillil 2011
 
Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus 7. märtsist 4. aprillini 2011. Selle kestel esitati planeeringulahenduse kohta ettepanekuid või vastuväiteid 62 kirjas. Kõikidele ettepanekutele ja vastuväidetele esitajatele saadab maavanem oma kirjaliku seisukoha enne avalike arutelude toimumist. 
 
Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad järgmiselt: 
 
26.04.2011 kell 10.00 Pärnu-Jaagupi rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupis); 
26.04.2011 kell 14.00 Are vallamajas (Pärivere 17, Are alevikus); 
26.04.2011 kell 17.00 Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus); 
28.04.2011 kell 10.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnus); 
28.04.2011 kell 16.00 Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alevikus); 
29.04.2011 kell 11.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 2, Häädemeestel); 
29.04.2011 kell 15.00 Tahkuranna vallamajas (Uulus). 
 
Teemaplaneeringu ja KSH aruande materjalid on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel ja planeeringuportaalis.
 
Teemaplaneeringu kohta saab küsida:
  • Pärnu Maavalitsusest, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail tiiu.parn@mv.parnu.ee. 
  • AS-ist Teede Tehnokeskus (Väike-Männiku tn 26, 11216, Tallinn), kontaktisik Valdeko Laats, tel 6791354, e-mail valdeko.laats@tehnokeskus.ee. 
  • Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Kobras AS (Riia 35, 50410 Tartu), kontaktisik keskkonnaekspert Noeela Kulm, tel 730 0310, e-mail: noeela@kobras.ee. 
 
Via Baltica teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek 7. märtsist kuni 4. aprillini 2011
 
Pärnu maavanem Andres Metsoja võttis 17.02.2011 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0". Teemaplaneeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee trassi koridori asukoha ja ulatuse määramine ning selleks vajaliku maa reserveerimine maakonna piirist kuni Häädemeeste ristmikuni. Analoogsed teemaplaneeringud koostatakse ka Rapla ja Harju maakondades. 
 
Trassi asukoha valikul lähtuti põhimõttest, et olemasolev hoonestus säiliks. Elamute kaitseks on ette nähtud meetmeid maanteelt kanduva kahjuliku mõju (müra, vibratsioon ja õhusaaste) vähendamiseks. Kõikidele maanteega piirnevatele kinnistutele, mille mahasõit tulevikus suletakse, on planeeritud juurdepääsuteed. Lisaks kogujateedele on kogu trassi ulatuses planeeritud jalg- ja jalgrattateede asukohad, määratud ühistranspordi liiklusskeem. 
 
Maakonna piirist kuni Valga-Uulu ristmikuni on Via Baltica planeeritud laiendada 2+2 sõiduraja ja sõidusuundade vahelise eraldusribaga I klassi maanteeks, kus trassi koridori laius on 650 m. Selles lõigus on planeeritud kolm õgvendust Libatse, Are ja Nurme. Eritasandilised ristmikud on planeeritud Libatses (km 95), Pärnu-Jaagupis (km 100), Halingas (km 102,6), Ares (km 110), Kurena külas (km 114), Nurme külas (km 120) ja Uulus (km 141). Pärnu linnas ja selle lähipiirkonnas on planeeritud samatasandilised liiklussõlmed. Kogu I klassi maantee ulatuses on kohaliku liikluse korraldamiseks planeeritud eritasandilised risted, kogujateed, jalg- ja jalgrattateed, jne. 
 
Koostatud liiklusuuringutest ja looduskaitselistest oludest lähtuvalt on pärast Uulu-Valga ristmikku kuni Häädemeeste ristmikuni Via Baltica planeeritud III klassi maanteena, mille trassi koridori laius on 420 m. Selles lõigus jääb maantee enamasti praeguse teemaa piiridesse. Siin on planeeritud meetmed liikluse ohutuse tõstmiseks ja sujuvuse parandamiseks, sh jalg- ja jalgrattateede ning teatud osas kogujateede rajamiseks. Jalakäijatele nähakse põhimaantee ületamiseks ette eritasandilised lahendused jne. 
 
Planeeritud Pärnu suure ümbersõidu trass algab Via Baltica km-lt 118 ning jõuab praegusele teele tagasi km-l 141 ja kulgeb läbi Sauga valla, Sindi linna ja Paikuse valla. Esimeses etapis ehitatakse Pärnu suur ümbersõit välja III klassi maanteena. Ümbersõidu väljaehitamine saab toimuda alles pärast seda, kui liikluskoormus praegusel Pärnu linna läbival trassil ületab taseme, mis projekteerimisnormide kohaselt nõuaks sinna täiendavate investeeringute tegemist, et ümber ehitada ammendunud läbilaskvusega liiklussõlmed (liiklusprognoosi kohaselt mitte enne 2040-ndat aastat). 
 
Planeeritud trassi koridori ulatuses maa reserveerimine ja hiljem uue tee rajamine võib tuua kaasa maakasutus- ja ehituspiiranguid. Teemaplaneeringu alusel koostatakse maantee tee-ehitusprojekt, mis määrab täpse maa-ala tee rajamiseks. Maantee rajamiseks vajaliku maa võõrandamine toimub tee-ehitusprojekt alusel. Senikaua, kui trassi koridori alla planeeritud maad ei vajata tee rajamiseks, võib seda kasutada praegusel sihtotstarbel. Kõik maasihtotstarbe muudatused ja ehituslubade väljastamised trassi koridoris peab kohalik omavalitsus eelnevalt kooskõlastama Maanteeametiga. 
 
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast, koondkaardist ja kohalike omavalitsuste kaupa koostatud üldplaneeringu mõõtkavas kaartidest. Planeeringu koostamise käigus on tehtud mitmed uuringud: liiklusuuring, tasuvusanalüüs, finantsanalüüs, tulemuslikkuse analüüs ning läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). 
 
KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed. 
 
Paberkandjal on materjalid kättesaadavad kõikides alljärgnevalt loetletud planeeringu avaliku väljapaneku toimumise kohtades alates 7.03.2011 kuni avalike arutelude läbiviimiseni. Kogu materjal on kättesaadav planeeringu internetiportaalis.
 
Avaliku väljapaneku ajal 07.03 – 04.04 2011 saab planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnus); Halinga Vallavalitsuses (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupis); Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulus); Are Vallavalitsuses (Pärivere 17, Are alevikus); Sauga Vallavalitsuses (Selja tee 1a, Sauga alevikus); Paikuse Vallavalitsuses (Pärnade pst 11, Paikuse alevikus); Häädemeeste Vallavalitsustes (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevikus), Sindi Linnavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindis) ja Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa tn 16, Pärnus) ja Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu kontoris (Roheline tn 64, Pärnus). 
 
Kogu avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga: mv@mv.parnu.ee 
 
Pärast avalikku väljapanekut toimuvad planeeringu avalikud arutelud järgmiselt: 
26.04.2011 kell 10.00 Pärnu-Jaagupi rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupis);
26.04.2011 kell 14.00 Are vallamajas (Pärivere 17, Are alevikus);
26.04.2011 kell 17.00 Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus);
28.04.2011 kell 10.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnus);
28.04.2011 kell 16.00 Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alevikus);
29.04.2011 kell 11.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla tn 2, Häädemeeste alevikus);
29.04.2011 kell 15.00 Tahkuranna vallamajas (Uulus). 
 
Täiendavat infot teemaplaneeringu kohta saab küsida: 
Pärnu Maavalitsusest, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail tiiu.parn@mv.parnu.ee 
AS-ist Teede Tehnokeskus (Väike-Männiku tn 26, Tallinn), kontaktisik Valdeko Laats, tel 6791354, e-mail valdeko.laats@tehnokeskus.ee 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Kobras AS (Riia mnt 35, 50410 Tartu), kontaktisik keskkonnaekspert Noeela Kulm, tel 730 0310, e-mail: noeela@kobras.ee. 
 
Kogu materjal on kättesaadav planeeringu internetiportaalis.
 
 
29.11.2010 Planeeringu seletuskiri ja joonised (eelnõu)
 
Teemaplaneeringu Via Baltica trassi koridori asukoha täpsustamiseks algatas maavanem 27.02.2009.a korraldusega nr 32. Riigi põhimaantee planeerimiseks sõlmisid Maanteeameti peadirektor ja Pärnu maavanem 5.02.2009.a koostöölepingu. Planeeringulahenduse koostamiseks viidi läbi riigihange, mille tulemusena sõlmiti 12.10.2009.a leping AS-iga  Teede Tehnokeskus.
 
Koostatav teemaplaneering täpsustab 1998.a kehtestatud Pärnu maakonna planeeringus kavandatud Via Baltica maantee klassi ja trassikoridori (ka ümbersõitude) asukoha km-tel  92-170. Pärnu maakonna piirist kuni Valga-Uulu ristmikuni on  põhimaantee planeeritud laiendada I klassi maanteeks (2+2 sõidurada). Erinevate alternatiivide kaalumise teel on valitud Libatse, Are ja Nurme õgvenduste ja Pärnu suure ümbersõidu trassi asukoht. Planeeritud on lahendused ja meetmed Via Baltica maantee I klassi nõuetele vastavusse viimiseks, sh trassi koridori paiknemine, eritasandiliste liiklussõlmede, põhimaantee rekonstrueerimisega kaasnevate kogujateede, kergliiklusteede rajamine jms. Planeeringu käigus koostatud liiklusuuringutest selgus, et peale Via Baltica ristumist riigimaanteega nr 6 (Uulu-Valga ristmik) jaguneks perspektiivne liikluskoormus aastal 2040 kaheks ja Ikla suunas sõitvate autode arv jääks väiksemaks kui 6000 autot/ööpäevas. Liiklusprognoosist ja looduskaitselistest piirangutest lähtuvalt on peale Uulu-Valga ristmikku Via Baltica planeeritud madalama klassi maanteena, mis üldjuhul jääb ka olemasoleva teemaa piiridesse. Selles lõigus on planeeritud meetmed liikluse ohutuse tõstmiseks ja sujuvuse parandamiseks, sh kergliiklusteede ning teatud osas kogujateede rajamiseks,  põhimaantee ületamiseks nähakse ette eritasandilised lahendused, hoitakse ära metsloomade teele sattumine jne. Planeeringuga ei ole haaratud Via Baltica lõik Pärnu linnas km-tel 125-133 (Ehitajate tee ja Papiniidu õgvendus), mis käesoleval ajal on ehitamisel ja valmib 2012 a.
 
Pärnu suure ümbersõidu trass algab Via Baltica km-lt 118 ning jõuab praegusele trassile tagasi km-l 141. Vastavalt liiklusprognoosile on antud lõigul väga märkimisväärne osa raskeliiklusel (rasked veoautod, bussid ja autorongid), millest omakorda põhilise osa moodustavad riikidevahelisi kaubavedusid teostavad veokid. Pärnu suure ümbersõidu väljaehitamine saaks toimuda alles pärast seda kui liikluskoormus praegusel trassil ületaks kehtivaid norme (liiklusprognoosi kohaselt mitte enne 2040-ndat aastat).
 
Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0"  koosneb seletuskirjast ja teelõikude kaupa koostatud kaartidest. Lisaks on planeeringu juures kättesaadavad kõik teemaplaneeringu koostamise käigus tehtud uuringud ja analüüsid, sh liiklusuuring, tasuvusanalüüs, finantsanalüüs, tulemuslikkuse analüüs ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.
 
 
Via-Baltica teemaplaneeringu muudetud eskiislahenduse täiendav tutvustus Paikuse vallas 
 
Pärnu Maavalitsus teatab, et Via Baltica teemaplaneeringuga Paikuse valda planeeritava teetrassi lahendusvariantides on tehtud täiendusi ja parandusi. Korrigeeritud planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda teemaplaneeringu portaalis
 
Via Baltica teemaplaneeringuga eskiislahenduse täiendav tutvustamine ja avalik arutelu toimub kolmapäeval 17. novembril 2010.a algusega kell 14.00 Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alevikus). 
 
Täiendavat infot planeeringu kohta saab küsida Pärnu Maavalitsusest, Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail tiiu.parn@mv.parnu.ee või AS-ist Teede Tehnokeskus, Valdeko Laats, tel 6791354, e-mail: valdeko.laats@tehnokeskus.ee . 
 
Via-Baltica teemaplaneeringu muudetud eskiislahenduse tutvustus Paikuse vallas
 
Pärnu Maavalitsus teatab, et Via Baltica teemaplaneeringuga Paikuse valda planeeritava teetrassi lahenduses on tehtud täiendusi ja parandusi. Korrigeeritud planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda teemaplaneeringu portaalis
Planeeringu eskiislahenduse täiendav tutvustamine ja avalik arutelu toimub teisipäeval 2. novembril 2010.a algusega kell 14.00 Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alevikus). 
Täiendavat infot planeeringu kohta saab küsida Pärnu Maavalitsusest, Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail: tiiu.parn@mv.parnu.ee või AS-ist Teede Tehnokeskus, Valdeko Laats, tel 6791354, e-mail:  valdeko.laats@tehnokeskus.ee 
 
Via-Baltica teemaplaneeringu eskiislahenduse teine avalik väljapanek
 
Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" eskiislahenduse teine avalik väljapanek algab 7.10.2010.a.
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuses, maavalitsuse veebilehel mv.parnu.ee ja teemaplaneeringu portaalis aadressil http://www.teed.ee/ViaBaltica/index.htm. 
 
Planeeringu eskiislahenduse avalikud arutelud toimuvad:
13.10.2010 kell 14.00 Are vallamajas (Pärivere 17, Are alevikus);
13.10.2010 kell 17.00 Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus);
18.10.2010 kell 14.00 Pärnu-Jaagupi rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupis);
18.10.2010 kell 17.00 Tahkuranna Algkoolis (Võistes);(NB! Siin oli ennem esklikult Tahkuranna vallamaja)
19.10.2010 kell 11.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnus);
20.10.2010 kell 17.00 Sindi seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi linnas);
21.10.2010 kell 15.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 2, Häädemeeste alevikus).
 
Eskiislahenduses on välja toodud Via Baltica maantee I klassi nõuetele vastavusse viimiseks vajalikud lahendused ja meetmed; planeeritud trassi koridori paiknemine, kaasa arvatud Libatse, Are ja Nurme õgvendused ning Pärnu ümbersõit; eritasandiliste liiklussõlmede, põhimaantee rekonstrueerimisega kaasnevate kogujateede ning kergliiklusteede rajamine. Olemasolev põhimaantee Pärnu maakonna piirist kuni Valga-Uulu mnt ristmikuni on kavandatud laiendada 2+2 sõidurajaga esimese klassi maanteeks. 
Tänaseks on valminud täpsustatud liiklusprognoosid, mille kohaselt eeldatav liiklusvoog aastal 2040 Pärnust Häädemeeste suunal väljumisel (15150 a/ööp) jaguneb Uulu-Valga tee ristmikul: Uulu-Valga maanteele 5069 a/ööp ja Uulu-Ikla suunale Võisteni 5903 a/ööp ning Võistest kuni Häädemeesteni 4588 a/ööp. Lähtudes liikluskoormusest puudub vajadus esimese klassi maantee planeerimiseks alates Uulu-Valga ristmikust (142 km) kuni Häädemeesteni (170 km), sest eeldatav liiklussagedus jääb alla 6000 a/ööp.
Arvestades eelnenud avalikel aruteludel esile tõstetud sotsiaal-majanduslike tingimustega, koostatud liiklusprognoosiga, kahel pool teed sajandite vanuse asustuse paiknemisega ja maanteed ümbritsevate kõrge väärtusega kaitsealuste loodusaladega ja Natura 2000 aladega, on jõutud järelduseni, et puudub tungiv vajadus ja piisavalt argumenteeritud põhjendus olemasoleva Via Baltica teekoridori laiendamiseks alates põhimaantee nr 6 Valga-Uulu ristmikust Häädemeeste suunas. 
Sellest lähtuvalt on Pärnu linna piirilt kuni Uulu-Valga maanteega ristumiseni planeeritud Via Baltica esimese klassi maanteena. Sealt edasi madalama klassi maantee, mis üldjuhul jääb olemasoleva teemaa piiridesse. Kogu trassi koridori ulatuses planeeritakse meetmed liikluse ohutuse tõstmiseks ja sujuvuse parandamiseks, sh kergliiklusteede ning teatud osas kogujateede rajamine, põhimaantee ületamiseks nähakse ette eritasandilised lahendused, ära hoitakse metsloomade teele sattumine jne.
Maantee trassi õgvendused on planeeritud Libatse, Are ja Nurme asumite piirkonnas. Planeeritud uus suur Pärnu ümbersõidu tee algab peale Are asulat ja lõpp-punkt on Uulu-Valga maantee ristmiku piirkonnas.
 
Avalikel aruteludel tutvustatakse planeeringu eskiislahendust, selle elluviimisega kaasnevaid piiranguid ja nõudeid, samuti õgvenduste ja ümbersõitude valikute põhimõtteid. 
Avaliku väljapaneku ajal saab planeeringu eskiislahenduse kohta esitada kirjalikke arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid Pärnu Maavalitsusele aadressil Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu, e-mail: mv@mv.parnu.ee.
Täiendavat infot planeeringu eskiislahenduse kohta saab küsida Pärnu Maavalitsusest, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail: tiiu.parn@mv.parnu.ee või AS-ist Teede Tehnokeskus (Väike-Männiku tn 26, Tallinn), kontaktisik Valdeko Laats, tel 6791354 või 5010198, e-mail: valdeko.laats@tehnokeskus.ee .
 
Eskiislahenduse avalik arutelu Tahkurannas
 
Pärnu Maavalitsus korraldab Via Baltica maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 30.07.2010.a.  kell 18.00 Tahkuranna algkoolis
Teemaplaneeringu eskiislahenduse esimesel avalikul väljapanekul (2.-10.06.2010) tutvustatud planeeringulahendust Uulu – Metsaküla – Võiste – Piirumi piirkonna osas on korrigeeritud ja sellega  on võimalik tutvuda teemaplaneeringu portaalis aadressil: http://www.teed.ee/et/projektid/155-via-baltica 
 
Teemaplaneeringu eskiislahenduse esimese avaliku arutelu tulemusena on valminud korrigeeritud põhitrassi laiendamise variant (vt portaalis Tahkuranna vald (leht 3) - uuendatud 14.07.2010  ja Tahkuranna vald (leht 4) - uuendatud 14.07.2010). Hetkel on koostamisel Võiste piirkonna olemasoleva teetrassi alternatiivsed variandid ja mis pannakse planeeringuportaali üles lähiajal, enne 30.07.2010 toimuvat uut arutelu.  
Täiendavat infot planeeringulahenduse ja trassikoridori variantide kohta on võimalik küsida AS-ist Teede Tehnokeskus Valdeko Laatsilt, tel: 6791354 või 5010198. 
 
Oodatud on kõik asjasthuvitatud! 
 
Eskiislahenduse esimene avalik väljapanek ja avalikud arutelud 
 
Teemaplaneering ja selle KSH algatati Pärnu Maavanema korraldusega nr 32, 27.02.2009. Planeeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Pärnu maakonnas, sh Are ja Nurme õgvenduste ning suure Pärnu ümbersõidu trassi valik. Planeeringu maa-alaks on I klassi maantee toimimiseks ja teedevõrguga ühendamiseks tarvilik maa-ala ning selle lähimõjuala. 
 
Teemaplaneeringu eskiislahenduse esimene avalik väljapanek kestab 02.06.2010-11.06.2010. Nimetatud dokumendiga on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuses, Paikuse, Tahkuranna, Häädemeeste, Halinga, Are, Sauga Vallavalitsustes, Sindi ja Pärnu Linnavalitsustes. Kõik materjalid on kättesaadavad teemaplaneeringut tutvustaval AS Teede tehnokeskus kodulehel www.teed.ee/ViaBaltica/index.htm 
 
Teemaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja avalikud arutelud toimuvad alljärgnevalt: 
08.06.2010 kell 11.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 2, Häädemeeste alevikus); 
08.06.2010 kell 14.00 Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alevikus); 
08.06.2010 kell 18.00 Tahkuranna vallamajas (Uulus), 
09.06.2010 kell 11.00 Halinga vallas Pärnu-Jaagupi rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupis), 
09.06.2010 kell 14.00 Are vallamajas (Pärivere 17, Are alevikus), 
09.06.2010 kell 18.00 Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus) ja 
10.06.2010 kell 14.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnus). 
 
Eskiislahenduse avalikustamisel tutvustatakse Via Baltica maantee I klassi nõuetele vastavusse viimiseks ellu viidavaid lahendusi ja meetmeid, mis on ennekõike teekoridori laiendamine, eritasandiliste liiklussõlmede, kogujateede ning kergliiklusteede rajamine. Kavandatud on olemasoleva tee laiendamine kogu teetrassi ulatuses 2+2 sõidurajaliseks maanteeks. Lisaks sellele on kaalumisel teetrassi õgvendused Libatse, Are ja Nurme asumite piirkonnas ning Pärnu ümbersõidu alternatiivid. Pärnu ümbersõidu alternatiivid kätkevad endas nelja erineva alguspunktiga (Are, Nurme, Sauga ja Pärnu linna piir) eraldiseisvat ümbersõiduteed, mille lõpp-punktid on perspektiivses Tallinn - Pärnu – Ikla põhimaantee nr 4 ja Valga – Uulu põhimaantee nr 6 liiklussõlmes Uulu asumi piirkonnas. 
 
Avalikustamisel tutvustatakse kõigile huvitatud ja puudutatud isikutele eskiislahendust, selle elluviimisega kaasnevaid piiranguid ja nõudeid ning õgvenduste, ümbersõitude valikute põhimõtteid. Avaliku väljapaneku ajal saab eskiislahenduse kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu koostamise korraldajale, mis on Pärnu Maavalitsus aadressil: Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu, e-mail: mv@mv.parnu.ee. 
 
Täiendavat infot saab planeeringu eskiislahenduse kohta Pärnu Maavalitsusest (Akadeemia tn 2, Pärnu), kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail: tiiu.parn@mv.parnu.ee või AS-ist Teede Tehnokeskus (Väike-Männiku tn 26, Tallinn), kontaktisik Valdeko Laats, tel 6791353, e-mail: valdeko.laats@tehnokeskus.ee. 
 
Lähteseisukohtade avalik väljapanek 
 
Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" 
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avaliku väljapaneku materjalid 
1. Maakonna teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi tutvustamise üldteave 
2. Planeeringu lähteseisukohad 
3. KSH programm 
 Avalik väljapanek kestis 17.11.2009 - 07.12.2009. 
Teemaplaneeringu koostab Pärnu Maavalitsus koostöös Maanteeameti, AS-iga Teede Tehnokeskus ja AS-iga Kobras Täiendav info: Pärnu Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail: tiiu.parn@mv.parnu.ee 
 
 VIA Baltika  teemaplaneeringu algatamine Pärnu maavanem algatas 27.02.2009 korraldusega nr 32 Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0" koostamise ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise.  Teemaplaneeringu eesmärgiks on täpsustada Via Baltica trassi asukoht Pärnu maakonna piirist kuni Häädemeeste ristmikuni. Planeeritav teetrass kulgeb läbi Halinga, Are, Sauga, Paikuse, Tahkuranna, Häädemeeste valdade ja Sindi linna. Planeeringu alaks on riigi põhimaantee toimimiseks ja teedevõrguga ühendamiseks vajalik trassi koridor ning selle lähimõjuala. Via Baltica planeeritakse neljarajaliseks ja vastavaks I klassi maantee nõuetele. Lõikudes, kus planeeritav tee järgib olemasolevat maanteed, määratakse perspektiivse teise sõiduraja asukoht olemasoleva maantee suhtes. Lõikudes, kus tee kavandatakse uude asukohta või kus on vajalik tee ulatuslik õgvendamine või ümbersõidud, sh Pärnu ümbersõit ning Are ja Nurme õgvendused, valitakse maantee trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel. Planeeringuga määratakse ristmike ja ristete, tunnelite, sildade, kogujateede ning jalg- ja jalgrattateede optimaalsed asukohad. Samuti määratakse bussipeatuste, tanklate, parklate ja puhkekohtade vajadus ja asukohad. Planeeringu käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine ning vajalikud uuringud ja analüüsid, sh maantee ja sellel olevate rajatiste seisukorra hindamine, liiklusohutuse analüüs, liiklusuuring ja -prognoos jne. Teemaplaneeringu koostamist korraldab Pärnu Maavalitsus. Planeering koostatakse koostöös Maanteeameti ja planeeritava teetrassi koridori jäävate kohalike omavalitsustega, katastriüksuste omanikega, tehnovõrkude haldajatega (side, elekter, gaas jt) ning teiste asutustega (keskkonnaamet, muinsuskaitseamet, päästekeskus, maaparandusbüroo jt) keda võib lugeda planeeringu koostamisel huvitatud või puudutatud osapoolteks. 5.02.2009 allkirjastasid Pärnu maavanem ja Maanteeameti peadirektor koostöökokkuleppe planeeringu koostamiseks. Koostöö edukaks toimimiseks moodustatakse planeeringuprotsessi töörühm, milles osalevad Pärnu Maavalitsuse, Maanteeameti ja kohalike omavalitsuste esindajad.