Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine

11.11.2016
__________________________________________________________________
 

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande

avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal

 

 

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste 9.11.2016 korraldusega nr 1-1/16/1037 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine".

 

Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht Rail Balticu trassi koridorile  Pärnumaal, alates Rapla maakonna piirilt kuni Eesti Vabariigi piirini. Analoogset planeeringut koostatakse ka Harju ja Rapla maakondades. Samuti toimub uue rahvusvahelise raudtee planeerimine Lätis ja Leedus. Rail Balticuga luuakse uus ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, millega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning keskkonnahoid, Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga.

 

Raudtee trassi määramisel analüüsiti erinevaid asukohti ja võrreldi alternatiive kriteeriumigruppide lõikes: inim- ja looduskeskkonnale avalduvad mõjud, tehniline teostatavus, ehitusmaksumus, sotsiaalmajanduslik tulu ja kulu. Põhjaliku analüüsi käigus selgitati välja parim võimalik trassikoridor, kus osutusid otsustavateks teguriteks kohaliku eluolu ja majandustegevuse hoidmine ning tasakaalustatud arengu jätkamine, Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade paiknemine, trassi kulgemine majapidamistest kaugemal ja strateegilise, regionaalset arengut soodustava Pärnu linna ühendamise võimalust arvestades. Valitud trassikoridor annab ka võimaluse korraldada tulevikus raudteel kohalikku rongiliiklust suunal Tallinn-Rapla-Pärnu-Riia. Selleks on kavandatud perspektiivsed asukohad regionaalsete rongipeatuste rajamiseks Rail Balticu trassile.

Rail Balticu trassi koridori pikkuse Pärnumaal on 109 km. Eelistatud trassikoridor kulgeb läbi Pärnu linna ning Vändra, Tootsi, Tori, Are, Sauga, Tahkuranna, Paikuse, Surju, Saarde ja Häädemeeste valdade. Trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, kus on raudtee rajamiseks vajaminev maa ja raudtee kaitsevöönd (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruum, mis võib osutuda vajalikuks juhul, kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Pärnu  linnas ja Tahkuranna valla Reiu külas, kus trass kulgeb endise Pärnu-Riia raudtee asukohas,  on trassikoridori laiuseks määratud 150 m. Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide kiirus on oluliselt madalam 120 km/h.

 

Maakonnaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse raudtee ja sellega seonduva taristu täpsed asukohad. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi plaanide kohaselt valmib ehitusprojekt 2018, Rail Balticu ehitustööd algavad 2019 ja raudtee saab valmis 2026. aastaks.

 

Rail Balticu maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest, mis on koostatud trassikoridoride kohalike omavalitsuste kaupa ja kogu maakonda haaravast Rail Balticu trassi joonisest.

 

Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

 

Rail Balticu maakonnaplaneeringu avalik väljapanek toimub alates 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal.

 

Digitaalsed planeeringumaterjalid on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel (vt allpool) ja Rail Baltic projekti portaalis http://railbaltic.info/et/materjalid.

Paberkandjal planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Pärnu maavalitsuses, Pärnu linnavalitsuses, Häädemeeste, Saarde, Surju, Paikuse, Tahkuranna, Sauga, Are, Tori, Tootsi ja Vändra vallavalitsuses tööpäeviti tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning Pärnu maakonda haarava Rail Balticu trassi joonisega. Paberkandjal materjalid on kättesaadavad alates planeeringu avalikust väljapanekust.

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.12.2016) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-postiga aadressile info@parnu.maavalitsus.ee.

 

 

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad ajavahemikul 23. – 26. jaanuar 2017 järgmiselt:


23. jaan     kell 12.00       Sauga noortekeskuses (Sauga alevik, Põõsalinnu 2);

23. jaan     kell 16.00       Suigu seltsimajas (Are vald, Suigu küla);

24. jaan     kell 12.00       Tori  rahvamajas (Tori alevik, Võlli tee 4);

24. jaan     kell 16.00       Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).

25. jaan     kell 12.00       Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald);

25. jaan     kell 16.00       Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11);

26. jaan     kell 12.00       Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla 4);

26. jaan     kell 16.00       Pärnu maavalitsuses  (Pärnu linn, Akadeemia 2).

 

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, koostaja (koostamise korraldaja) ja kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu, tel 4479733, e-posti info@parnu.maavalitsus.ee), kontaktisik ja täiendav info planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post: tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee

Maakonnaplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, tel 7409 800, hendrikson@hendrikson.ee),

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Joonised:

Planeeringulahendus Pärnu maakonnas

Planeeringu lisad:

Kooskõlastused:

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

Lisa VI: Uuringud

 

 
 
 
04.09.2016
__________________________________________________________________
 

Rail Balticu raudtee Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahenduse täiendav avalik arutelu toimub teisipäeval 22. märtsil 2016 algusega kell 15.00  Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald).

 
Täiendavat infot planeeringu kohta saab maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik  Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringukonsultandilt Pille Metspalult, tel 5148308, e-post pille@hendrikson.ee. Päringuid Rail Balticu projekti kohta saab saata ka aadressile  info@railbaltic.info.

 

 
 
 
23.02.2016
__________________________________________________________________
 

Rail Balticu raudtee Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahenduse avalik tutvustamine toimub alates 25. veebruarist kuni 3. märtsini 2016

 

 

Pärnu Maavalitsus annab teada, et on valminud Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahendus, mille eesmärgiks on tagada Rail Balticu 2x110 kV elektriühendus Viljandi-Sindi õhuliinilt kuni Häädemeeste valda rajatava alajaamani. Läbi on kaalutud alternatiivseid elektriliini trasskoridoride asukohti.

Eelistatud liinikoridor algab Surju vallas Viljandi-Sindi 330/110 kV elektriliinilt ja kulgeb riigimetsas õhuliinina ca 2 km ulatuses. Rabakülas, asustuse piirkonnas on planeeritud maa-alune 110 kV kaabelliin, mis riigimetsas Rabaküla ja Ilvese küla piiri läheduses läheb uuesti õhuliiniks. Ilvese külast alates kuni Häädemeeste valla Nepste külani kulgeb kõrgepingeliin raudtee trassikoridoris ja valdavas osas riigimetsa maal. Ilvese küla piirkonnas kulgeb liin ka osaliselt eramaadel. Eelistatud liinikoridori pikkus kokku on 26,2 km, sellest 1,9 km on maakaabelliin.

Planeeritud õhuliini trassikoridori laius on 100 m ja maakaabelliini koridori laius on 40 m. Planeeringu järgselt koostatakse ehitusprojekt, kus määratakse õhuliini mastide täpsed asukohad ja kõrgused ning kaabelliini täpne asukoht, samuti 110 kV liini kaitsevööndi paiknemine planeeritud trassikoridoris.

 

Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahenduse planeeringumaterjalid:

 

 

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad ka Pärnumaa lõunaosa elektrilahenduse osa all Rail Balticu portaalis: http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud

 

Eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 3. märtsil 2016 algusega kell 15.00  Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald)

 

Planeeringu koostamise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia 2, 80088 Pärnu, e-post info@parnu.maavalitsus.ee) ning planeeringu koostaja ja KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu).

Täiendavat infot planeeringu kohta saab maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik  Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringukonsultandilt Heiki Kalberg, tel 5091874, e-post heiki@artes.ee. Päringuid Rail Balticu projekti kohta saab saata ka aadressile info@railbaltic.info.

 

 
 
29.09.2015
__________________________________________________________________
 
Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks eskiislahenduse avalikustamine toimub 5. - 23. oktoober 2015.
 
Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee maakonnaplaneeringu eskiislahendus eelistatud trassikoridorile Pärnu maakonnas (lõikude 1B+2B+3A+4A+4B+4H+4D+4F+5D+6B kombinatsioon) ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile.
Rail Balticu maakonnaplaneeringu eskiislahenduse (seletuskiri ja joonised) ning KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad alates 5. oktoobri 2015 pärastlõunast Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/rail-balticu-raudtee-trassi-koridori-asukoha-maaramine ja planeeringuportaalis: www.railbaltic.info .
 
Eskiisi avalikud arutelud Rail Balticu trassikoridori kohalikes omavalitsustes toimuvad:
20.10.2015   kell 14.00  Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla 4);
20.10.2015    kell 17.30  Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald);
21.10.2015    kell 14.00  Pärnu keskraamatukogus  (Pärnu linn, Akadeemia 3);
21.10.2015    kell 17.30  Suigu seltsimajas (Are vald, Suigu küla);
22.10.2015    kell 14.00  Sauga noortekeskuses (Sauga alevik, Põõsalinnu 2);
22.10.2015    kell 17.30  Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11);
23.10.2015    kell 14.00  Tootsi vallamajas (Tootsi alev, Tööstuse 5); 
23.10.2015    kell 17.30  Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).
 
Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse korraldusega 12.04.2012 nr 173. Planeeringu kehtestajaks Pärnu maakonnas on Pärnu maavanem. Planeeringu koostamise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia 2, 80088 Pärnu) ning planeeringu koostaja ja KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu).
 
Kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi on võimalik esitada  aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu, e-post: info@parnu.maavalitsus.ee või Rail Balticu projekti aadressile info@railbaltic.info.
Täiendavat infot planeeringu kohta saab küsida maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761, e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee.
 
 
 
__________________________________________________________________

10.06.2014

 

Rail Baltic maakonnaplaneeringu KSH vahearuande ja trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamine

 

 

 

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride võrdlustulemused.

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks on võrreldud erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitud raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale.

 

KSH vahearuande ja võrdlustulemuste koondmaterjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info  10. juunist 2014.

 

Avalikud koosolekud Pärnumaal toimuvad:

17.06.2014          kell 10.00             Surju rahvamajas (Surju vald, Surju küla);

17.06.2014          kell 18.00             Sauga avatud noortekeskuses (Sauga vald, Jänesselja

küla, Põõsalinnu tn 2);

18.06.2014          kell 17.00             Pärnu Maavalitsuse teise korruse saalis (Pärnu, 

Akadeemia tn 2);

19.06.2014          kell 11.00             Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste vald,

Häädemeeste alev, Suurküla tn 4);

19.06.2014          kell 16.00            Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).

 

Avalikel koosolekutel Rail Balticu planeeringu meeskond annab ülevaate maakonna-planeeringu koostamise ajakavast ja KSH vahearuande tulemustest. Samuti tutvustatakse trassivariantide võrdlustulemusi KSH osas, tehniliste parameetrite, ehitusmaksumuse ja sotsiaalmajanduslike tulude-kulude osas ning nendest lähtuvalt selgitatakse eelistatuma Rail Balticu trassi koridori alternatiivi.

Päringuid Rail Balticu meeskonnale saab saata aadressile info@railbaltic.info või  pöörduda KSH juhteksperdi (hendrikson@hendrikson.ee) poole.  Täiendavat infot on võimalik saada tööpäevadel Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761 ja e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee .

 

 

______________________________________________________________________________

26.08.2013

 

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks koostatava maakonnaplaneeringu  lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud

 

 

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks koostatavamaakonnaplaneeringu  lähteseisukohad  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

 

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale.

Planeeringu lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate, mida kujutab endast planeeritav trassikoridor ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. KSH programm on alusdokumendiks KSH edasisel läbiviimisel,  kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida. Dokumentidele on lisatud tugiplaan trassikoridori esialgsete variantidega, mille analüüs ja võrdlemine jätkub planeeringu edasisel koostamisel. Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga. Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus.

Planeering on aluseks 1435 mm standardil põhineva uue Rail Balticu raudtee rajamiseks, mis võimaldab raudteel sõita kiirusega kuni 240 km/h  suunal Tallinn-Pärnu-Riia ning sealt edasi Kesk-Euroopasse. Planeeringut Rail Balticu trassi asukoha määramiseks koostatakse samaaegselt Pärnu, Rapla ja Harju maakondades.

 

Planeering algatati Vabariigi Valitsuse  12.04.2012korraldusega  nr 173. Pärnu maakonna osas planeeringu koostamise korraldajaks on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia 2, 80088 Pärnu) ja kehtestajaks Pärnu maavanem. Planeeringulahenduse koostaja ja selle KSH  läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

 

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub ajavahemikul  2-30. september 2013Materjalid on kättesaadavad planeeringu veebilehel: www.railbaltic.info.

Planeeringu KSH programmi, lähteseisukohtade ja  tugiplaani paberversiooniga on võimalik tutvuda tööajal Pärnu Maavalitsuses ja trassikoridori variantide asukohtadesse jäävates kohalikes omavalitsustes.  Küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid lähteseisukohtade või KSH programmi täiendamiseks saab esitada e-posti aadressil info@railbaltic.info või mv@mv.parnu.ee.

 

Avalike arutelude käigus tutvustatakse planeeringu lähteseisukohti ja KSH programmi. Küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid nii KSH programmile kui ka planeeringu lähtesisukohtade  kohta saab esitada ka avalikel aruteludel.

 

Avalikud arutelud Pärnumaal toimuvad:

 

14.10.2013   kell 13.00  Pärnjõe koolimajas (Pärnjõe küla, Vändra vald);

14.10.2013   kell 18.00  Are vallamajas (Pärivere 17, Are alevik);

15.10.2013   kell 13.00  Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald);

15.10.2013   kell 18.00  Sauga Avatud Noortekeskuses (Põõsalinnu 2, Sauga alevik);

17.10.2013   kell 13.00  Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 2, Häädemeeste alevik);

17.10.2013   kell 17.00  Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnu).

 

Täiendavat infot planeeringu kohta on võimalik saada Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761 ja e-post  tiiu.parn@mv.parnu.ee.

 

______________________________________________________________________________

08.05.2012

 

 

Algatati maakonnaplaneeringu koostamine Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks

 

Pärnu maavanem Andres Metsoja algatas 23.04.2012 korraldusega nr 267 Pärnu maakonna planeeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks kolmes maakonnas – Pärnus, Raplas ja Harjus algatas Vabariigi Valitsus 12.04.2012 korraldusega nr 173.

 

Planeeringu eesmärgiks on 1435 mm standardil põhineva uue Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine selliselt, et tulevikus oleks võimalik ehitada suunal Tallinn-Pärnu-Riia raudtee, mis võimaldab rongil sõita kiirusega kuni 240 km/h.

Rail Baltic raudtee idee esitati esmakordselt 1994. aastal Läänemeremaade ühises poliitilises dokumendis „Visioon ja strateegiad Läänemere ümber 2010", millega osutati erilist tähelepanu riikidevahelistele taristut puudutavate projektide arendamisele Euroopa liidus.

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" kavandatu kohaselt peab tulevikus Tallinnast võimalikult otse kuni 240 km/h kiirusel kulgev rong viima inimesed kiiresti, turvaliselt ja mugavalt Riiga, Kaunasesse, Varssavisse ning sealt edasi Kesk- ja Lõuna-Euroopasse. Kuna peatus on kavandatud ka Pärnusse, antakse pärnakatele võimalus liikuda hõlpsalt välisriikidesse ja Euroopast tulijatel Eestisse ja siit edasi Põhjamaadesse või Venemaale. Lisaks reisijateveole on Rail Baltic raudtee oluline kaubavedude suund, mille tähtsus tulevikus kasvab. Kaubaveod on raudtee pikaajalise tasuvuse tagatiseks.

Maakonnaplaneeringute koostamise koordineerimiseks Eestis moodustatakse juhtkomitee, kuhu kuuluvad Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad ning Harju, Rapla ja Pärnu maavanemad. Planeeringu koostamist Pärnumaal korraldab Pärnu Maavalitsus. Planeering ning selle elluviimist sisaldav tegevuskava peab valmima  30.11.2015. aastal.

 

Täiendavat infot planeeringu kohta on võimalik saada Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761 ja e-post  tiiu.parn@mv.parnu.ee.