Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

13.09.16

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

1.      kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist (SHS § 157 lg2)

2.      lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust (SHS § 157 lg 1 p3).

3.      teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse alusel (SHS § 146)

Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.
 

Seaduslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus §157 lg 1 p3; lg 2 ja §146

 

 

Vajalikud sammud

Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1.      järelevalve kava koostamine;

2.      kontrollitoimingute tegemine;

3.      akti projekti koostamine;

4.      teenuse osutaja vastuse nõudmine;

5.      akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;

6.      vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1.      kontrollitoimingute tegemine;

2.      akti koostamine

 

Tulemus
a. Järelevalve akt, milles sisalduvad:

·         kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;

·         ettepanekute ja soovituste kirjeldused;

·         tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad

b. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele

 

 

 

Järelevalve teostaja Pärnu  Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Juhataja

Epp Klooster

4479706

epp.klooster@parnu.maavalitsus.ee

 

kabinet 104