Ühistranspordi järelevalve

Järelevalvet korraldatakse Pärnu  Maavalitsuse poolt  sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.

 

Teostatakse kontrolli:

 sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;

 sõitjate üle;

 bussijuhtide üle;

 ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.

 

Seaduslik  alus  

 

 Pärnu Maavalitsusel on õigus:

 järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;

 algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;

 järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.