Perekonnaseisuametniku eksami teade

  Toimingud, mida kohaliku omavalitsuse ametnik Perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lg 3 alusel teha võib, on järgmised: sünni registreerimine, surma registreerimine ja esmase...

Teemaplaneeringu “Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine” eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu

Teemaplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda alates 22.06.2014 planeeringu veebilehel http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/ . Info Pärnu Maavalitsus, Tiiu Pärn, ...

Rail Baltic maakonnaplaneeringu KSH vahearuande ja trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamine

  Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks on võrreldud erinevaid trassikoridori asukohavariante ning...

Pärnu maakonna planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamine

Uue maakonnaplaneeringu koostamise kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Pärnu maavanem...

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC‑2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" avalikustamine

    Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute  „Kilingi-Nõmme – Riia TEC‑2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" lähteseisukohtade...

Pärnu Maavalitsus tutvustab Pärnumaa mereplaneeringu teist eskiislahendust

Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, merega seotud riigiametite ja kõikide merd kasutavate huvirühmade esindajatega.   Valminud on planeeringu teine...

24.-25.aprillil 2014 on rahvastiku toimingute talitus suletud

Kuigi kolmapäeviti rahvastiku toimingute talituses vastuvõttu ei toimu, siis  kolmapäeval 23.aprillil, teostame kõiki perekonnaseisutoiminguid nagu tavalistel vastuvõtu päevadel ja aegadel....

Merejääle mineku keelamine

Erandina on lubatud kutselistel kaluritel ainult püügivahendite veekogult ära toomiseks liikuda jääl jalgsi, A-kategooria mootorsõidukiga, mootorsaani või ATV-ga. Ettepanek merejääle mineku...

Sõidukitega liikumise keelamine merejääl

Ettepanek merejääl sõidukitega liikumise keelamise kohta esitati maavanemale 14.02.2014 Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri piirivalvebüroo poolt. Pärnu maavanema korraldus on...

Pärnumaa Vapimärgi andmine

  Pärnumaa kõrgeima autasu  - Pärnumaa Vapimärgi saajateks on:  bibliofiil, ekslibrist, antikvaar Olaf Esna,  ettevõtluse edendaja Peter-Kalev Hunt, sõudetreener...
Näitan: 101-110
Elemente lehe kohta 10
of 12